Liczba gości: 1385
Data wszczęcia postępowania: 2012-07-25
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Adres: 65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
e-mail: ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 3 W M. ROSIN OD KM 260+000 DO KM 261+200
Opis przedmiotu zamówienia: REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 3 W M. ROSIN OD KM 260+000 DO KM 261+200
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-20/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:do
15-10-2012
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego lub odpłatnie. Cena 150,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji jej cena zwiększy się o koszt wysyłki ( wniosek o SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP ).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
w sprawach merytorycznych:
Grzegorz Kaliszewski - telefon (68) 325 53 13 wew. 245 - Wydział Realizacji Inwestycji
Grzegorz Krzysztofik - telefon (68) 325 53 13 wew. 254 - Wydział Realizacji Inwestycji
w sprawach proceduralnych:
Małgorzata Głąbowska – telefon (68) 325 53 13 wew. 232 – Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4, parter
w terminie do 10-08-2012 r., do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. – dalej „ustawa PZP”) zawiadamia,że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 6 firmy: BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa z ceną ofertową – 1.036.042,04 złotych (słownie złotych: jeden milion trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści dwa złote 04/100). Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt. 14.1. Tomu I SIWZ (IDW) – cena. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów 100,00, łączna punktacja 100,00 punktów obliczonych zgodnie ze wzorem opisanym w pkt. 14.2 Tomu I SIWZ (IDW).
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Cena: cena brutto – 1.036.042,04 złotych
Data udzielenia zamówienia: 06-09-2012
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: cena brutto – 1.036.042,04 złotych
Oferta z najwyższa ceną: cena brutto – 1.324.141,49 złotych
drukuj