Liczba gości: 1242
Data wszczęcia postępowania: 2012-08-01
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: BUDOWA MIEJSCA DO WAŻENIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 29 W KM 8+694,00 DO KM 8+811,40
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: BUDOWA MIEJSCA DO WAŻENIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 29 W KM 8+694,00 DO KM 8+811,40
Przedmiot zamówienia dotyczy budowy zatoki do ważenia pojazdów ciężarowych zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 29 w km 8+694,00 - 8+811,40 po jej prawej (południowo – zachodniej) stronie. Inwestycja ma na celu wydzielenie miejsca służącego do ważenia pojazdów, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia ilości samochodów ponadnormatywnie przeciążonych poruszających się po sieci drogowej.
Odcinek drogi krajowej nr 29, przy której lokalizuje się projektowaną zatokę położony jest poza obszarem zabudowanym w sąsiedztwie terminalu do odpraw celnych w Świecku.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-21/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenia zakończenia robót potwierdzony przez nadzór) w terminie 4 m-cy od dnia zawarcia umowy.
Wadium: Nie wymaga się zabezpieczenia oferty wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 93 zł. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
- Mirosław Blachura – telefon (0 95) 759 25 50 – p.o. Z-cy Kierownika Rejonu Słubice
b) w sprawach proceduralnych:
- Magdalena Kwiecień – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 17.08.2012 r. do godz. 9:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena złożonej oferty brutto wynosi 442.309,85 zł. Kwota jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 286.985,54 zł brutto.
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj