Liczba gości: 843
Data wszczęcia postępowania: 2012-08-02
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH WYTWORNIC SOLANKI
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż w Obwodach Drogowych w Gniewie i Łosinie dwóch uniwersalnych wytwornic solanki przystosowanych do produkcji solanek z chlorku wapnia (CaCl2), chlorku magnezu (MgCl2) lub chlorku sodu (NaCl).
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/43/F-2/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie dwóch miesięcy licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty podpisania umowy.
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 6,50 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w GDDKiA Oddział Gdańsk.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – inż. Andrzej Męczykowski – Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-298 Gdańsk, pokój nr 10.
Do dnia 10/08/2012 do godziny 11:00
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DOME INTERNATIONAL Sp. z o.o.
ul. Bora-Komorowskiego 56 m. 12
03-982 Warszawa
Cena: Cena netto: 110 000,00
Podatek VAT 23%: 25 300,00
Cena brutto: 135 300,00
Data udzielenia zamówienia: 31/08/2012
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 110 000,00
Podatek VAT 23%: 25 300,00
Cena brutto: 135 300,00
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 152 000,00
Podatek VAT 23%: 34 960,00
Cena brutto: 186 960,00
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj