Liczba gości: 1432
Data wszczęcia postępowania: 2012-08-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5
Przedmiot zamówienia: REMONT – ODNOWA NAWIERZCHNI DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje remont lub odnowę nawierzchni dróg krajowych przy użyciu betonu asfaltowego lub mieszanki mastyksowo – grysowej SMA, o powierzchni remontu w jednym miejscu nie mniejszej niż 1 500 m2 na łącznej powierzchni 265 000 m2.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/44/Z-15/2012
Termin realizacji: od dnia 01 września 2012 r. lub od dnia podpisania umowy (jeśli termin ten będzie późniejszy) do dnia 31 grudnia 2012 r. lub do wcześniejszego wykonania wartości zamówienia w zakresie kwoty przewidzianej w umowie.
Wadium: 400 000 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon Tczew, 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84.
Opłata - 38,00 zł
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Rajmund Kirszenstein – Z-ca Kierownika w Rejonie w Tczewie.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Justyna Swoboda – Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego w Rejonie w Tczewie.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84, pokój nr 13.
Do dnia 21/08/2012 do godziny 10:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SKANSKA S.A.
01-518 Warszawa, ul. Gen. Jóżefa Zajączka 9
Cena: cena netto: 15 546 822,60 zł
podatek Vat 23%: 3 575 769,20 zł
cena brutto: 19 122 591,80 zł
Data udzielenia zamówienia: 04/09/2012
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: cena netto: 15 546 822,60 zł
podatek Vat 23%: 3 575 769,20 zł
cena brutto: 19 122 591,80 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena netto: 21 951 981,25 zł
podatek Vat 23%: 5 048 955,69 zł
cena brutto: 27 000 936,94 zł
rejon_tczew@gddkia.gov.pl drukuj