Liczba gości: 1461
Data wszczęcia postępowania: 2012-08-07
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5
Przedmiot zamówienia: Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 55 w miejscowościach Nowa Wieś Kwidzyńska i Baldram, z podziałem na dwie części zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 55 w miejscowościach:
Część Nr 1 - Nowa Wieś Kwidzyńska od km 56+625 do km 57+008
Część Nr 2 - Baldram od km 57+955 do km 58+758.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/46/Z-15/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby poszczególne Części zamówienia zostały zrealizowane w terminach:
a) CZĘŚĆ Nr 1 – do dnia 31 października 2012 r.,
b) CZĘŚĆ Nr 2 – do dnia 31 października 2012 r.
Wadium: CZĘŚĆ Nr 1 - 11 000 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy),
CZĘŚĆ Nr 2 - 11 000 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy),
Jeżeli Wykonawca składa oferty częściowe na obie Części, to wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium obu Części.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon Tczew, 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84.
Opłata - 622,60 zł
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Rajmund Kirszenstein - Z-ca Kierownika Rejonu w Tczewie;
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Justyna Swoboda - Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego w Rejonie w Tczewie.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84, pokój nr 13
23/08/2012 Godzina: 10:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Częć Nr 1 i Nr 2
Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych STRZELBUD Sp. z o.o.
82-500 Kwidzyn, ul. Lotnicza 3
Cena: Część Nr 1
cena ofertowa netto: 267 486,04 zł
Podatek Nat 23%: 61 521,79 zł
Cena brutto: 329 007,83 zł
Część Nr 2
cena ofertowa netto: 259 357,06 zł
Podatek Nat 23%: 59652,12 zł
Cena brutto: 319 009,18 zł
Data udzielenia zamówienia: Częć Nr 1 i Nr 2
07/09/2012
Liczba otrzymanych ofert: Część Nr 1 - 3
Część Nr 2 - 3
Oferta z najniższą ceną: Część Nr 1
cena ofertowa netto: 267 486,04 zł
Podatek Nat 23%: 61 521,79 zł
Cena brutto: 329 007,83 zł
Część Nr 2
cena ofertowa netto: 259 357,06 zł
Podatek Nat 23%: 59 652,12 zł
Cena brutto: 319 009,18 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część Nr 1
cena ofertowa netto: 347 574,97 zł
Podatek Nat 23%: 79 942,24 zł
Cena brutto: 427 517,21 zł
Część Nr 2
cena ofertowa netto: 379 208,22 zł
Podatek Nat 23%: 87 217,89 zł
Cena brutto: 466 426,11 zł
rejon_tczew@gddkia.gov.pl drukuj