Liczba gości: 2173
Data wszczęcia postępowania: 2012-08-09
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Przedmiot zamówienia: „PROWADZENIE DYŻURÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH
W REJONACH GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
z podziałem na 5 części zamówienia - ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT !!!
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
- kierowanie akcją przy odśnieżaniu dróg,
- kierowanie akcją przy usuwaniu śliskości na drogach.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
a) CZĘŚĆ Nr 1 „Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Człuchowie”;
b) CZĘŚĆ Nr 2 „Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Gdańsku”;
c) CZĘŚĆ Nr 3 „Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Kościerzynie”;
d) CZĘŚĆ Nr 4 „Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Słupsku”;
e) CZĘŚĆ Nr 5 „Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Tczewie”.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/45/Z-1/2012
Termin realizacji: Od dnia 15.10.2012 r. lub od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2013 r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Cena - 9,10 zł. Opłata dotyczy wyłącznie SIWZ w formie wydrukowanej przekazanej przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposoby płatności:
- przelewem na rachunek bankowy: Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku, numer rachunku: 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach technicznych i/lub merytorycznych: Michał Tyburski – Starszy Inspektor Wydziału Dróg.
W sprawach procedury przetargowej: Magdalena Czechowska – Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10, w terminie do dnia 19.09.2012 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ: Nowy termin składania ofert: 24.09.2012 r. godz. 11:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: dla wszystkich częśc zamówienia:
Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych
„STRZELBUD” Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn
Cena: Cz. nr 1 - 82 274,40 zł brutto
Cz. nr 2 - 123 411,60 zł brutto
Cz. nr 3 - 82 274,40 zł brutto
Cz. nr 4 - 82 274,40 zł brutto
Cz. nr 5 - 164 548,80 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: dla wszystkich częśc zamówienia: 10.10.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: Cz. nr 1 - 4
Cz. nr 2 - 4
Cz. nr 3 - 4
Cz. nr 4 - 4
Cz. nr 5 - 4
Oferta z najniższą ceną: Cz. nr 1 - 82 274,40 zł brutto
Cz. nr 2 - 123 411,60 zł brutto
Cz. nr 3 - 82 274,40 zł brutto
Cz. nr 4 - 82 274,40 zł brutto
Cz. nr 5 - 164 548,80 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: Cz. nr 1 - 88 603,20 zł brutto
Cz. nr 2 - 132 904,80 zł brutto
Cz. nr 3 - 88 603,20 zł brutto
Cz. nr 4 - 88 603,20 zł brutto
Cz. nr 5 - 177 206,40 zł brutto
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj