Liczba gości: 1203
Data wszczęcia postępowania: 2012-08-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Adres: 65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
e-mail: ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU ORAZ SYSTEMÓW STEROWANIA RUCHEM DROGOWYM - SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU DRÓG KRAJOWYCH NR 29 I 31 W MIEJSCOWOŚCI SŁUBICE
Opis przedmiotu zamówienia: ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU ORAZ SYSTEMÓW STEROWANIA RUCHEM DROGOWYM - SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU DRÓG KRAJOWYCH NR 29 I 31 W MIEJSCOWOŚCI SŁUBICE
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-22/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
50 DNI OD DATY ZAWARCIA UMOWY.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego lub odpłatnie. Cena 78,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji jej cena zwiększy się o koszt wysyłki ( wniosek o SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP ).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
w sprawach merytorycznych:
- Mirosław Blachura, Stefan Kaźmierczak - telefon (95) 759-25-50; 758-25-51; 759-25-58 – Rejon Słubice
w sprawach proceduralnych:
Małgorzata Głąbowska – telefon (68) 325 53 13 wew. 232 – Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4, parter
w terminie do 27-08-2012 r., do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. - zwana dalej „ustawą PZP”) przekazuje Państwu informacje dotyczące przedmiotowego postępowania. Dokonano wyboru oferty firmy: ETD sp. z o.o. Elektronika i Telematyka Drogowa ul. Belwederczyków 29, 51-688 Wrocław Cena oferty: 172.162,98 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa 98/100). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu - jest ofertą z najniższą ceną.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ETD sp. z o.o. Elektronika i Telematyka Drogowa
ul. Belwederczyków 29, 51-688 Wrocław
Cena: Cena oferty: 172.162,98 zł
Data udzielenia zamówienia: 13/09/2012
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: Cena oferty: 172.162,98 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena oferty: 172.162,98 zł
drukuj