Liczba gości: 1170
Data wszczęcia postępowania: 2012-08-10
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: REMONT ZAPLECZA TECHNICZNEGO MAGAZYNU SOLI W POŁUPINIE
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana – remont części nawierzchni placu (rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych i ułożenie nawierzchni nowej z betonu asfaltowego), odwodnienie placu, wykonanie ścian oporowych z prefabrykatów żelbetowych, remont przyłącza wodociągowego i kabla oświetleniowego. Teren inwestycji – Gmina Dąbie, działka o nr ewid. 70/1, obręb Połupin.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-24/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenia zakończenia robót potwierdzony przez nadzór) w terminie 2 m-cy od dnia zawarcia umowy.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: nr 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005.
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone
w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl.
Cena SIWZ - 117,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
- Stefan Kaźmierczak – telefon (95) 759-25-50 – p. o. kierownik Rejonu Słubice
- Rafał Rutkowski –telefon (95) 759-25-50 – starszy inspektor w Rejonie Słubice
b) w sprawach proceduralnych:
Agnieszka Kuświk – Tel. (68) 325 53 13 wew. 255 – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 28 SIERPNIA 2012 r. do godz. 9:30.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO MELIORACYJNO-BUDOWLANE Wiesław Balcer, ul. Krośnieńska 5, 66-600 Osiecznica. Cena oferty: 228 740,82 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści złotych osiemdziesiąt dwa grosze). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu - jest ofertą z najniższą ceną. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO MELIORACYJNO-BUDOWLANE
Wiesław Balcer
ul. Krośnieńska 5
66-600 Osiecznica
Cena: cena netto: 185 968,15 zł
cena brutto: 228 740,82 zł
Data udzielenia zamówienia: 31.08.2012r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: PRZEDSIĘBIORSTWO MELIORACYJNO-BUDOWLANE
Wiesław Balcer
ul. Krośnieńska 5
66-600 Osiecznica
cena brutto: 228 740,82 zł
Oferta z najwyższa ceną: PRZEDSIĘBIORSTWO MELIORACYJNO-BUDOWLANE
Wiesław Balcer
ul. Krośnieńska 5
66-600 Osiecznica
cena brutto: 228 740,82 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj