Liczba gości: 1333
Data wszczęcia postępowania: 2012-08-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400, fax 58 51-12-405.
Przedmiot zamówienia: ROZBIÓRKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA DZIAŁCE NR 21/3, OBRĘB 134 PRZY ULICY PRZYBRZEŻNEJ 46 W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeń na działce nr 21/3, obręb 134 przy ulicy Przybrzeżnej 46 w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów.
W zakres robót wchodzą:
1) Prace:
- rozbiórki budynków mieszkalnych jednorodzinnych i gospodarczych,
- rozbiórki budowli,
- rozbiórki obiektów sieciowych kanalizacyjnych wraz z odłączeniem przyłączy,
- rozbiórki ogrodzeń,
- rozbiórki nawierzchni utwardzonych,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót;
2) Działania w zakresie utylizacji i unieszkodliwienia wytworzonych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/48/R-1/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 30 dni licząc od daty przekazania terenu budowy.
Wymagany termin przedłożenia Zamawiającemu dokumentów odbiorowych (w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji numerycznej) najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
Wymagany termin przedłożenia sprawozdawczości i rozliczenia rozbiórki – najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 7 000 zł (słownie złotych siedem tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 66,70 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Kinga Gierlach - Kierownik Projektu.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Aneta Kroplewska – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 30.08.2012 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „ZWAR-BUD” Spółka z o.o.
Ul. Jabłoniowa 4
80-180 Gdańsk
Cena: cena umowna netto: 48 500,00 zł,
podatek VAT 23 %: 11 155,00 zł,
cena umowna brutto 59 655,00 zł.
Data udzielenia zamówienia: 26.09.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: cena netto: 48 500,00 zł,
podatek VAT 23 %: 11 155,00 zł,
cena brutto 59 655,00 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena netto: 219 535,00 zł,
podatek VAT 23 %: 50 493,05 zł,
cena brutto 270 028,05 zł.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj