Liczba gości: 1185
Data wszczęcia postępowania: 2012-08-17
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze
Adres: 65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
e-mail: ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl;
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: PRZEGLĄDY OKRESOWE, NAPRAWY AWARYJNE I REMONTY SPRZĘTU
DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
Opis przedmiotu zamówienia: PRZEGLĄDY OKRESOWE, NAPRAWY AWARYJNE I REMONTY SPRZĘTU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG BĘDĄCEGO W DYSPOZYCJI REJONÓW GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE:
GORZÓW WLKP., NOWA SÓL, SŁUBICE, ŚWIEBODZIN, ŻARY
Zamówienie obejmuje:
1. Przeglądy okresowe.
2. Naprawy awaryjne.
3. Remonty.
4. Naprawy blacharskie, spawalnicze, lakierniczo-malarskie.
5. Serwis i naprawę urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-22/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust. 2 wzoru umowy (str. 31 SIWZ)
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN, Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany wyżej rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy PZP.
Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego lub odpłatnie. Cena 35,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP ).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dz. U. UE dnia 13-08-2012 r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach merytorycznych:
Piotr Frątczak – telefon (68) 325 53 13 wew. 210 – Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego
w sprawach proceduralnych.
Magdalena Kwiecień – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2, parter
w terminie do 24-09-2012 r., do godziny 09:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. - zwana dalej „ustawą PZP”) przekazuje Państwu informacje dotyczące przedmiotowego postępowania: Dokonano wyboru oferty nr 2 firmy: Dobrowolski Inicjatywa Gospodarcza Sp. z o.o. ul. Obrońców Warszawy 26 67-400 Wschowa Cena jednej roboczogodziny: 109,47 zł (słownie: sto dziewięć złotych 47/100). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną spośród ofert nieodrzconych. Wykaz złożonych ofert - w załączeniu.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dobrowolski
Inicjatywa Gospodarcza Sp. z o.o.
ul. Obrońców Warszawy 26
67-400 Wschowa
Cena: Cena jednej roboczogodziny:
netto: 89,00 zł
brutto: 109,47 zł
Data udzielenia zamówienia: 12.10.2012r.
Liczba otrzymanych ofert: 2, w tym jedna uznana za odrzuconą
Oferta z najniższą ceną: Oferta nr 1 - uznana za odrzuconą, wykonawca wykluczony:
Multidealer Polska Sp. z o.o.
ul. Węgierska 16
37-200 Przeworsk
cena brutto jednej roboczogodziny: 98,40 zł
Oferta z najwyższa ceną: Oferta nr 2
Dobrowolski
Inicjatywa Gospodarcza Sp. z o.o.
ul. Obrońców Warszawy 26
67-400 Wschowa
cena brutto jednej roboczogodziny: 109,47 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj