Liczba gości: 1228
Data wszczęcia postępowania: 2012-08-20
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Rejon w Człuchowie
ul. Wojska Polskiego 1a, 77-300 Człuchów
Przedmiot zamówienia: Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 25
– ul. Białobórska w m. Rzeczenica
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
• wykonanie niezbędnych prac rozbiórkowych,
• mechaniczne wykonanie wykopów,
• wykonanie i zagęszczenie nasypów,
• mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy,
• profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika oraz zjazdów,
• wykonanie warstwy odcinającej zagęszczonej mechanicznie pod nawierzchnię chodnika oraz zjazdów,
• wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych pod nawierzchnię chodnika
oraz zjazdów,
• wykonanie przepustów pod zjazdami z rur dwuściennych karbowanych,
• ułożenie krawężników betonowych wystających z wykonaniem ławy betonowej
na podsypce cementowo – piaskowej,
• wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 6 cm bez faz na podsypce cementowo – piaskowej,
• ułożenie obrzeży betonowych na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
• wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej (grafitowej) gr. 8 cm bez faz na podsypce cementowo – piaskowej,
• wykonanie ścieków ulicznych z dwóch rzędów kostki kamiennej nieregularnej
o wys. 9 cm na ławie betonowej z bet. B-15 i podsypce cementowo – piaskowej,
• wykonanie ścieku skarpowego z pięciu rzędów kostki kamiennej nieregularnej
o wys. 9 cm na ławie z chudego betonu,
• humusowanie i obsianie trawą.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/42/Z-11/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia 31 października 2012 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 7 000 zł (słownie złotych: siedem tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Człuchowie, 77-300 Człuchów, ul. Wojska Polskiego 1a.
Opłata (o ile dotyczy) 54,40 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Człuchowie przy ul. Wojska Polskiego 1a. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Zenon Ciszewski – Kierownik Rejonu w Człuchowie.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Elwira Deruba – St. Specjalista ds. Utrzymania Mostów w Rejonie w Człuchowie
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
Rejon w Człuchowie
ul. Wojska Polskiego 1a, 77-300 Człuchów, sekretariat.
Do dnia 04/09/2012 r. do godz. 11:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK” Marcin Kwiatkowski
ul. Długa 1
89-606 Charzykowy
Cena: cena umowna netto: 221 272,28 zł
podatek VAT 23%: 50 892,62 zł
cena umowna brutto: 272 164,90 zł
Data udzielenia zamówienia: 21/09/2012
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 221 272,28 zł
podatek VAT 23%: 50 892,62 zł
cena umowna brutto: 272 164,90 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 239 785,82 zł
podatek VAT 23%: 55 150,74zł
cena umowna brutto: 294 936,56 zł
rejon_czluchow@gddkia.gov.pl drukuj