Liczba gości: 1198
Data wszczęcia postępowania: 2012-08-22
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 511-24-00; fax 58 511-24-05;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa profilografów laserowych RSP
dla Wydziałów Technologii – Laboratoriów Drogowych GDDKiA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę o fabrycznie nowe komponenty
10 profilografów laserowych RSP, będących w posiadaniu Wydziałów Technologii – Laboratoriów Drogowych GDDKiA, w urządzenia GPS oraz dodatkowe czujniki laserowe.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/50/T-1/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 08.10.2012 r. lub od daty podpisania umowy do dnia 14.12.2012 r.
Wadium: Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty odpłatne: tak
Cena: 8,30 Waluta: PLN
Warunki i sposób płatności:
Powyższa opłata dotyczy wyłącznie SIWZ w formie wydrukowanej przekazanej przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposoby płatności:
- przelewem na rachunek bankowy: Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku,
numer rachunku: 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – Piotr Dąbrowski – Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Technologii;
b) w sprawach procedury przetargowej – Jakub Witkowski – Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 03.10.2012 r. do godziny 12 00.
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Toropol Sp. z o.o., ul. Czarna Droga 29, 03-620 Warszawa
Cena: 4 065 000,00 zł netto
4 999 950,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 10.10.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 4 065 000,00 zł netto
4 999 950,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 4 065 000,00 zł netto
4 999 950,00 zł brutto
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj