Liczba gości: 1008
Data wszczęcia postępowania: 2012-08-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Adres: 65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
e-mail: ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: ODTWORZENIE ROWÓW UMOCNIONYCH NA ODCINKU DROGI KRAJOWEJ NR 12 W M. ŁĘKNICA
Opis przedmiotu zamówienia: ODTWORZENIE ROWÓW UMOCNIONYCH NA ODCINKU DROGI KRAJOWEJ NR 12 W M. ŁĘKNICA
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-25/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
2 M-CY OD DATY ZAWARCIA UMOWY
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego lub odpłatnie. Cena 60,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji jej cena zwiększy się o koszt wysyłki ( wniosek o SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP ).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
w sprawach merytorycznych:
Jarosław Brzeczka – telefon (68) 325 53 13 wew. 253 – Kierownik Projektu
w sprawach proceduralnych:
Małgorzata Głąbowska – telefon (68) 325 53 13 wew. 232 – Wydział Zamówień Publicznych,
Agnieszka Kuświk – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4, parter
w terminie do 17-09-2012 r., do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione w dniu
17-09-2012 r.
Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu nie została złożona żadna oferta.
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.
drukuj