Liczba gości: 1120
Data wszczęcia postępowania: 2012-09-04
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze
Adres: 65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
e-mail: ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl;
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO DO KOTŁOWNI OLEJOWYCH NA POTRZEBY GRZEWCZE BUDYNKÓW BIUROWYCH GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO DO KOTŁOWNI OLEJOWYCH NA POTRZEBY GRZEWCZE BUDYNKÓW BIUROWYCH GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE z podziałem na 2 części:
CZĘŚĆ NR 1: GDDKiA REJON ŻARY: m. Żary i Obwód Drogowy w m. Trzebiel - w ilości 20 000 litrów.
CZĘŚĆ NR 2: GDDKiA REJON GORZÓW WLKP. Obwód Drogowy Skwierzyna - w ilości 2 500 litrów.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284D-6/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2013r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego lub odpłatnie. Cena 23,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP ).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
Zbigniew Szumański – Rejon Żary – telefon (0-68) 363-48-96, 363-48-97
b) w sprawach proceduralnych
Magdalena Kwiecień – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2, parter
w terminie do 14-09-2012 r., do godziny 09:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Część nr 1:
Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu nie została złożona żadna oferta.
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. - zwana dalej „ustawą PZP”) przekazuje Państwu informacje dotyczące przedmiotowego postępowania: Część nr 2: Dokonano wyboru oferty nr 1 firmy: P.H.U.P. „KADIX” Darlena Kaszkowiak ul. Gen. Sikorskiego 37 64-400 Międzychód Cena oferty: 10 762,50 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 50/100) Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu - jest ofertą z najniższą ceną. Część nr 1 - unieważniona
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 2:
P.H.U.P. „KADIX”
Darlena Kaszkowiak
ul. Gen. Sikorskiego 37
64-400 Międzychód
Cena: Część nr 2:
cena netto: 8 750,00 zł
cena brutto: 10 762,50 zł
Data udzielenia zamówienia: Część nr 2:
02.10.2012r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1: 0
Część nr 2: 1
Oferta z najniższą ceną: Część nr 2:
P.H.U.P. „KADIX”
Darlena Kaszkowiak
ul. Gen. Sikorskiego 37
64-400 Międzychód
cena brutto: 10 762,50 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 2:
P.H.U.P. „KADIX”
Darlena Kaszkowiak
ul. Gen. Sikorskiego 37
64-400 Międzychód
cena brutto: 10 762,50 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj