Liczba gości: 1084
Data wszczęcia postępowania: 2012-09-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK
Przedmiot zamówienia: „OCHRONA MIENIA (DOZOROWANIE I MONITORING) DZIAŁEK I OBIEKTÓW W REJONIE W SŁUPSKU” z podziałem na 3 Części
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dozorowanie działki i obiektów Rejonu oraz konserwację systemu alarmowego w budynku administracyjnym Rejonu w Słupsku przy ul. Sportowej 28, monitoring działki oraz budynku Obwodu Drogowego i magazynu soli w Kobylnicy przy ulicy Nad Słupią, monitoring budynku Obwodu Drogowego w Lęborku przy ulicy Słupskiej 18.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/54/Z-14/2012
Termin realizacji: CZĘŚĆ Nr 1 – od dnia 01.10.2012 r. (lub od dnia zawarcia umowy, jeżeli zawarcie umowy nastąpi w terminie późniejszym) do dnia 31.12.2013 r.
CZĘŚĆ Nr 2 – od dnia 01.10.2012 r. (lub od dnia zawarcia umowy, jeżeli zawarcie umowy nastąpi w terminie późniejszym) do dnia 30.09.2016 r.
CZĘŚĆ Nr 3 – od dnia 01.10.2012 r. (lub od dnia zawarcia umowy, jeżeli zawarcie umowy nastąpi w terminie późniejszym) do dnia 30.09.2016 r.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty - oddzielnie dla każdej Części zamówienia - Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.
cena oferty C - 100% (100% = 100 pkt)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA O/Gd Rejon w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Sportowa 28.
Opłata (o ile dotyczy) 9,90 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Słupsku ul. Sportowa 28.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie Zamawiającego, GDDKiA O/Gd ul. Subisława 5 lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004. SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a)w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr Emilia Rzepka,
b)w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Jolanta Skubisz-Krupa – Zastępca Kierownika.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Słupsku, ul. Sportowa 28, 76-200 Słupsk, sekretariat, w terminie do dnia 18.09.2012 r. do godziny 10.00.
Informacja o zebraniu wykonawców: Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część Nr 1 - ASKAR Sp. z o. o., ul. Mikołaja Reja 13/15, lokal 1024-1025, 81-874 Sopot
Część Nr 2 - Konsorcjum Firm: JANTAR 2 Spółka z o. o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk, JANTAR Spółka z o. o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk
Część Nr 3 - Konsorcjum Firm: JANTAR 2 Spółka z o. o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk, JANTAR Spółka z o. o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk
Cena: Część Nr 1
cena netto 50 282,00 zł
podatek VAT 23% 11 564,86 zł
cena brutto 61 846,86 zł
Część Nr 2
cena netto 7 200,00 zł
podatek VAT 23% 1 656,00 zł
cena brutto 8 856,00 zł
Część Nr 3
cena netto 6 400,00 zł
podatek VAT 23% 1 472,00 zł
cena brutto 7 872,00 zł
Data udzielenia zamówienia: Część Nr 1 - 09.10.2012 r.
Część Nr 2 - 04.10.2012 r.
Część Nr 3 - 04.10.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: Część Nr 1 - 8
Część Nr 2 - 1
Część Nr 3 - 1
Oferta z najniższą ceną: Część Nr 1
cena netto 50 282,00 zł
podatek VAT 23% 11 564,86 zł
cena brutto 61 846,86 zł
Część Nr 2
cena netto 7 200,00 zł
podatek VAT 23% 1 656,00 zł
cena brutto 8 856,00 zł
Część Nr 3
cena netto 6 400,00 zł
podatek VAT 23% 1 472,00 zł
cena brutto 7 872,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część Nr 1
cena netto 60 348,00 zł
podatek VAT 23% 13 880,04 zł
cena brutto 74 228,04 zł
Część Nr 2
cena netto 7 200,00 zł
podatek VAT 23% 1 656,00 zł
cena brutto 8 856,00 zł
Część Nr 3
cena netto 6 400,00 zł
podatek VAT 23% 1 472,00 zł
cena brutto 7 872,00 zł
drukuj