Liczba gości: 1244
Data wszczęcia postępowania: 2012-09-12
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: BUDOWA MIEJSCA DO WAŻENIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 29 W KM 8+694,00 DO KM 8+811,40
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: BUDOWA MIEJSCA DO WAŻENIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 29 W KM 8+694,00 DO KM 8+811,40
Przedmiot zamówienia dotyczy budowy zatoki do ważenia pojazdów ciężarowych zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 29 w km 8+694,00 - 8+811,40 po jej prawej (południowo – zachodniej) stronie. Inwestycja ma na celu wydzielenie miejsca służącego do ważenia pojazdów, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia ilości samochodów ponadnormatywnie przeciążonych poruszających się po sieci drogowej.
Odcinek drogi krajowej nr 29, przy której lokalizuje się projektowaną zatokę położony jest poza obszarem zabudowanym w sąsiedztwie terminalu do odpraw celnych w Świecku.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-27/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenia zakończenia robót potwierdzony przez nadzór) w terminie 1 m-ca od dnia zawarcia umowy.
Zmiania:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenia zakończenia robót potwierdzony przez nadzór) w terminie 2 m-cy od dnia zawarcia umowy.
Wadium: Nie wymaga się zabezpieczenia oferty wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 93 zł. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
- Mirosław Blachura – telefon (0 95) 759 25 50 – p.o. Z-cy Kierownika Rejonu Słubice
b) w sprawach proceduralnych:
- Magdalena Kwiecień – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 28.09.2012 r. do godz. 9:30
Zmiana
Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 08.10.2012 r. do godz. 9:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wykonawca, który złożył ofertę:
Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o. o.
ul. Szosa Poznańska 17
66-600 Krosno Odrzańskie
Cena złożonej oferty wynosi: 442 309,85 zł.
Kwota jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
286 985,54 zł.
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj