Liczba gości: 1167
Data wszczęcia postępowania: 2012-09-14
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: BUDOWA SYSTEMU ODWODNIENIA DROGI KRAJOWEJ NR 6 NA ODCINKU OD KM 287+723 DO KM 288+004
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
- rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych – 600 m2;
- wykonanie drenażu z rurek drenarskich z tworzywa sztucznego D200 – 300 m;
- wykonanie warstwy filtracyjnej – 100 m3;
- układanie włókniny separacyjnej – 1 000 m2;
- odtworzenie nawierzchni – 600 m2;
- roboty wykończeniowe i towarzyszące.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/55/Z-12/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 14 grudnia 2012 r.
Wadium: 20 000 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA O/Gd Rejon w Gdańsku, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 70.
Opłata 225,51 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku ul. Budowlanych 70.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie Zamawiającego, GDDKiA O/Gd ul. Subisława 5 lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a)w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Zbigniew Wrzesiński – p.o. Kierownika w Rejonie Gdańsk.
b)w sprawach procedury przetargowej - inż. Dorota Cichocka – Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku,
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk, sekretariat.
01/10/2012 do godz. 14:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SKANSKA S.A.,
ul. Gen. Józefa Zajączka 9
01-518 Warszawa
Cena: cena umowna netto 617 293,67 zł
podatek 23 % 141 977,54 zł
cena umowna brutto 759 271,21 zł
Data udzielenia zamówienia: 09/10/2012
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto 617 293,67 zł
podatek 23 % 141 977,54 zł
cena umowna brutto 759 271,21 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto 659 147,72 zł
podatek 23 % 151 603,98 zł
cena umowna brutto 810 751,70 zł
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj