Liczba gości: 1306
Data wszczęcia postępowania: 2012-09-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 GDAŃSK
Przedmiot zamówienia: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!! „DOSTARCZANIE OBRAZU Z KAMER ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH W GDDKiA O/GDAŃSK”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na wizualizacji i rejestracji obrazów z kamer zlokalizowanych przy sieci dróg krajowych na terenie woj. pomorskiego administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku. W zakres zamówienia wchodzi:
a) dostarczenie kamer stanowiących własność Wykonawcy;
b) demontaż starych kamer i wszelkich pozostałych urządzeń m.in. służących do komunikacji między kamerami a serwerem na wskazanych lokalizacjach;
c) montaż nowych kamer na wskazanych lokalizacjach wraz z podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej;
d) wykonanie strony internetowej z podglądem dróg krajowych woj. pomorskiego;
e) zapewnienie serwera oraz łączności pomiędzy serwerem a kamerami;
f) dostarczanie obrazów z kamer i ich wizualizacja na stronie internetowej na zasadach określonych w pkt. 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia;
g) bieżąca konserwacja i utrzymanie kamer;
h) demontaż zainstalowanych kamer i innych urządzeń służących realizacji umowy po jej zakończeniu.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/51/Z-1/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane od dnia 08.10.2012 r. lub od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2016 r., przy czym część montażowa systemu czyli demontaż starych kamer i urządzeń wraz z inwentaryzacją, montaż nowych kamer oraz zapewnienie komunikacji pomiędzy kamerami a serwerem wraz
z udostępnieniem obrazu na stronie internetowej z wszystkich kamer Zamawiającemu musi zostać zrealizowana do dnia 16 listopada 2012 roku.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 9,90 zł - podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach technicznych i/lub merytorycznych – mgr inż. Michał Tyburski – Starszy Inspektor w Wydziale Dróg.
W sprawach procedury przetargowej - mgr Jakub Witkowski – Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
28/09/2012, godz. 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ: Nowy termin składania ofert 05.10.2012 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Trax elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński Sp. jawna
ul. Ks. Truszkowskiego 54, 31-352 Kraków
Cena: 446 286,00 zł netto
548 931,78 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 12.10.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 446 286,00 zł netto
548 931,78 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 498 853,90 zł netto
613 590,30 zł brutto
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj