Liczba gości: 1468
Data wszczęcia postępowania: 2012-09-21
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: PRZEGLĄD, KONSERWACJA AUTOMATYCZNYCH STACJI POGODOWYCH, TABLIC INFORMACYJNO - OSTRZEGAWCZYCH I KAMER, A TAKŻE NAPRAWA INSTALACJI, URZĄDZEŃ I PODZESPOŁÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD STACJI POGODOWYCH ASPG ORAZ SYSTEMÓW KAMEROWYCH
Opis przedmiotu zamówienia: PRZEGLĄD, KONSERWACJA AUTOMATYCZNYCH STACJI POGODOWYCH, TABLIC INFORMACYJNO - OSTRZEGAWCZYCH I KAMER, A TAKŻE NAPRAWA INSTALACJI, URZĄDZEŃ I PODZESPOŁÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD STACJI POGODOWYCH ASPG ORAZ SYSTEMÓW KAMEROWYCH w podziale na następujące części:
Część nr 1: Rejon Gorzów Wielkopolski,Część nr 1 obejmuje teren Rejonu Gorzów Wlkp.
Część nr 2: Rejon Nowa Sól,Część nr 2 obejmuje teren Rejonu Nowa Sól.
Część nr 3: Rejon Słubice,Część nr 3 obejmuje teren Rejonu Słubice.
Część nr 4: Rejon Świebodzin,Część nr 4 obejmuje teren Rejonu Świebodzin.
Część nr 5: Rejon Żary,Część nr 5 obejmuje teren Rejonu Żary.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-23/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: 48 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 27.000,00 PLN, odpowiednio dla:
a.Części nr 1: 4.000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące),
b.Części nr 2: 5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy),
c.Części nr 3: 6.500,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy pięćset),
d.Części nr 4: 6.500,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy pięćset),
e.Części nr 5: 5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl lub odpłatnie. Cena 23,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie zostało przesłane do publikacji w Dz. Urz. UE dnia 17-09-2012 r.
Ogłoszenie zostało opublikowane w Dz. Urz. UE dnia 21-09-2012 r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach merytorycznych
Dariusz Smoleński – Rejon Nowa Sól – tel. (68) 387-24-66
Anna Krzysztofik - Rejon Nowa Sól – tel. (68) 387-24-66
w sprawach proceduralnych
Małgorzata Głąbowska – telefon (68) 325 53 13 wew. 232 – Wydział Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 4, w terminie do 29/10/2012 r., do godziny 9:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) przekazuje Państwu informacje dotyczące przedmiotowego postępowania: I.W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1: Rejon Gorzów Wielkopolski dokonano wyboru oferty Wykonawcy TRAX elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński sp. j. ul. Ks. Truszkowskiego 54, 31-352 KRAKÓW Cena oferty: 246.306,92 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześć złotych 92/100). Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia na daną część zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną na daną część. Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu na część nr 1 - jest ofertą z najniższą ceną. II.W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2: Rejon Nowa Sól dokonano wyboru oferty Wykonawcy TRAX elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński sp. j. ul. Ks. Truszkowskiego 54, 31-352 KRAKÓW Cena oferty: 311.480,77 zł (słownie: trzysta jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 77/100). Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia na daną część zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną na daną część. Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu na część nr 2 - jest ofertą z najniższą ceną. III.W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 3: Rejon Słubice dokonano wyboru oferty Wykonawcy TRAX elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński sp. j. ul. Ks. Truszkowskiego 54, 31-352 KRAKÓW Cena oferty: 373.816,80 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset szesnaście złotych 80/100). Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia na daną część zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną na daną część. Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu na część nr 3 - jest ofertą z najniższą ceną. IV.W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 4: Rejon Świebodzin dokonano wyboru oferty Wykonawcy TRAX elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński sp. j. ul. Ks. Truszkowskiego 54, 31-352 KRAKÓW Cena oferty: 408.070,35 zł (słownie: czterysta osiem tysięcy siedemdziesiąt złotych 35/100). Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia na daną część zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną na daną część. Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu na część nr 4 - jest ofertą z najniższą ceną. V.W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 5: Rejon Żary dokonano wyboru oferty Wykonawcy TRAX elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński sp. j. ul. Ks. Truszkowskiego 54, 31-352 KRAKÓW Cena oferty: 290.621,76 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 76/100). Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia na daną część zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną na daną część. Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu na część nr 5 - jest ofertą z najniższą ceną.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRAX elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński sp. j.
ul. Ks. Truszkowskiego 54, 31-352 KRAKÓW
Cena: I.W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1: Rejon Gorzów Wielkopolski
Cena oferty: 246.306,92 zł
II.W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2: Rejon Nowa Sól
Cena oferty: 311.480,77 zł
III.W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 3: Rejon Słubice
Cena oferty: 373.816,80 zł
IV.W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 4: Rejon Świebodzin
Cena oferty: 408.070,35 zł
V.W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 5: Rejon Żary
Cena oferty: 290.621,76 zł
Data udzielenia zamówienia: NA WSZYSTKIE 5 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: data podpisania umów 14-11-2012r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj