Liczba gości: 1278
Data wszczęcia postępowania: 2012-09-25
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze
Adres: 65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
e-mail: ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl;
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA I URUCHOMIENIE 4 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH
DLA POTRZEB GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE,
REJONU W SŁUBICACH I REJONU W ŻARACH
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „DOSTAWA I URUCHOMIENIE 4 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH DLA POTRZEB GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE, REJONU W SŁUBICACH I REJONU W ŻARACH
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i uruchomienie 4 fabrycznie nowych następujących urządzeń wielofunkcyjnych:
a) ploter atramentowy
b) kserokopiarka cyfrowa kolorowa
c) kserokopiarka cyfrowa
d) wielkoformatowa monochromatyczna kserokopiarka cyfrowa
Miejsca dostawy:
- siedziba GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra: ploter atramentowy, wielkoformatowa monochromatyczna kserokopiarka cyfrowa
- siedziba GDDKiA Rejon w Słubicach, przy ul. Krótkiej 7, 69-100 Słubice – kserokopiarka cyfrowa kolorowa,
- siedziba GDDKiA Rejon w Żarach, Obwód Drogowy w Trzebielu, ul. Tuplicka 26, 68-212 Trzebiel - kserokopiarka cyfrowa
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284D-7/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego lub odpłatnie. Cena 35,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP ).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
Piotr Frątczak– telefon (0-68) 325 53 13 wew. 210 – Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego
b) Magdalena Kwiecień – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2, parter
w terminie do 05-10-2012 r., do godziny 09:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. - zwana dalej „ustawą PZP”) przekazuje Państwu informacje dotyczące przedmiotowego postępowania: Dokonano wyboru oferty nr 1 firmy: Centrum Techniki Biurowej Sp. z o.o. ul. Zamkowa 5 65-086 Zielona Góra Cena oferty: Cena oferty: 90 663,30 zł (słownie: dziewięćset tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 30/100). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu - jest ofertą z najniższą ceną.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Centrum Techniki Biurowej Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 5
65-086 Zielona Góra
Cena: cena netto: 73 710,00 zł
cena brutto: 90 663,30 zł
Data udzielenia zamówienia: 17.10.2012r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: Centrum Techniki Biurowej Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 5
65-086 Zielona Góra
cena brutto: 90 663,30 zł
Oferta z najwyższa ceną: Centrum Techniki Biurowej Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 5
65-086 Zielona Góra
cena brutto: 90 663,30 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj