Liczba gości: 825
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-02
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5, 80-354 GDAŃSK;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: „Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego:„BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7 ODCINEK GDAŃSK (A1) – KOSZWAŁY (POŁUDNIOWA OBWODNICA MIASTA GDAŃSKA)” – roboty budowlane polegające na wykonaniu balustrad oraz
osłon energochłonnych na estakadzie WE-1”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych uzupełniających do zamówienia podstawowego, zgodnie z pkt II.1) Ogłoszenia.
Zakres robót budowlanych uzupełniających obejmuje wykonanie balustrad oraz osłon energochłonnych na estakadzie WE-1, które zostały zlecone Wykonawcy robót podstawowych pn. „Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Gdańsk (A1) – Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska)”.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd - ZP/53/R-1/WR/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w następującym terminie od podpisania umowy do dnia 30.11.2012 r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wskazuje do kontaktowania się następującą osobę: mgr inż. Kinga Gierlach - Kierownik Projektu Kontraktu pn. „BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7 ODCINEK GDAŃSK (A1) – KOSZWAŁY (POŁUDNIOWA OBWODNICA MIASTA GDAŃSKA)”
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bilfinger Berger Budownictwo S.A.
ul. Domaniewska 50A
02-672 Warszawa
Cena: CENA UMOWNA NETTO: 248 240,00 zł;
PODATEK VAT 23 %: 57 095,20 zł;
CENA UMOWNA BRUTTO: 305 335,20zł.
Data udzielenia zamówienia: 04.10.2012
Liczba otrzymanych ofert: 1
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj