Liczba gości: 930
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-02
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „ANALIZA POREALIZACYJNA DLA WĘZŁA OBWODNICY TRÓJMIASTA (S6) Z ULICĄ KARTUSKĄ (DK NR 7) - WĘZŁA KARCZEMKI W GDAŃSKU”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie analizy porealizacyjnej dla węzła Obwodnicy Trójmiasta (S6) z ulica Kartuską (Dk nr 7) – Węzła Karczemki. Przez analizę porealizacyjną rozumie się wykonanie opracowania porównującego ustalenia i wnioski zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z rzeczywistym oddziaływaniem na środowisko (zbadanym po oddaniu przedsięwzięcia do użytkowania) i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia. Zadaniem analizy porealizacyjnej jest przede wszystkim stwierdzenie czy w raporcie przyjęto słuszne założenia oraz czy w związku z tym zaproponowano wystarczająco skuteczne zabezpieczenia.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/56/D-9/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 29,50 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
- w sprawach technicznych lub merytorycznych – mgr inż. Iwona Miśkiewicz – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska;
- w sprawach procedury przetargowej – mgr Karolina Włodarczyk– Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Do dnia 11/10/2012 do godziny 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FPP Consulting Sp. z o.o.
Ul. Wilcza 50/52
00-679 Warszawa
Cena: Cena netto: 39 400,00 zł
Podatek VAT: 9 062,00 zł
Cena brutto: 48 462,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 07/11/2012
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 39 400,00 zł
Podatek VAT: 9 062,00 zł
Cena brutto: 48 462,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 80 500,00 zł
Podatek VAT: 18 515,00 zł
Cena brutto: 99 015,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj