Liczba gości: 1016
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze
Adres: 65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
e-mail: ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl;
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO DO KOTŁOWNI OLEJOWYCH NA POTRZEBY GRZEWCZE BUDYNKÓW BIUROWYCH GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO DO KOTŁOWNI OLEJOWYCH NA POTRZEBY GRZEWCZE BUDYNKÓW BIUROWYCH GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE GDDKiA REJON ŻARY: m. Żary i Obwód Drogowy w m. Trzebiel - w ilości 20 000 litrów.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284D-8/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2013r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego lub odpłatnie. Cena 23,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP ).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
Zbigniew Szumański – Rejon Żary – telefon (0-68) 363-48-96, 363-48-97
b) w sprawach proceduralnych
Magdalena Kwiecień – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2, parter
w terminie do 16-10-2012 r., do godziny 09:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. - zwana dalej „ustawą PZP”) przekazuje Państwu informacje dotyczące przedmiotowego postępowania: Dokonano wyboru oferty nr 1 firmy: Petrol Sp. z o.o. ul. 1 Maja 90 55-080 Kąty Wrocławskie Cena oferty: Cena oferty: 92 988,00 zł (słownie: dziewięćset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu - jest ofertą z najniższą ceną.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Petrol Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 90
55-080 Kąty Wrocławskie
Cena: cena netto: 75 600,00 zł
cena brutto: 92 988,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 26.10.2012r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: Petrol Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 90
55-080 Kąty Wrocławskie
cena brutto: 92 988,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Petrol Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 90
55-080 Kąty Wrocławskie
cena brutto: 92 988,00 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj