Liczba gości: 1078
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Przedmiot zamówienia: „DOSTAWA PIASKU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I CHODNIKÓW
DO REJONÓW GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
z podziałem na 4 części zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedzib poszczególnych Obwodów Drogowych w okresach: od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r., w 2014 r. i w 2015 r. - w każdym okresie po 3 575 Mg piasku o uziarnieniu do 2 mm wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego:
1) Rejon w Człuchowie – 1 400 Mg;
2) Rejon w Gdańsku – 1 125 Mg;
3) Rejon w Słupsku – 700 Mg;
4) Rejon w Tczewie – 350 Mg.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
CZĘŚĆ Nr 1 „Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg i chodników do Obwodów Drogowych Rejonu w Człuchowie”;
CZĘŚĆ Nr 2 „Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg i chodników do Obwodów Drogowych Rejonu w Gdańsku”;
CZĘŚĆ Nr 3 „Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg i chodników do Obwodów Drogowych Rejonu w Słupsku”;
CZĘŚĆ Nr 4 „Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg i chodników do Obwodów Drogowych Rejonu w Tczewie”.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/57/Z-13/2012
Termin realizacji: Dla wszystkich części - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012 r.
Wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 83-400 Kościerzyna, ul. Drogowców 2.
Opłata (o ile dotyczy) 7,90 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku ul. Budowlanych 70.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Wiesław Repiński - Zastępca Kierownika Rejonu w Kościerzynie
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Rejon w Kościerzynie, ul. Drogowców 2, 83-400 Kościerzyna, sekretariat pokój 204,
do dnia 19.10.2012 r. do godz 12:00
Informacja o zebraniu wykonawców: Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Postępowanie unieważniono z pow: CZĘŚĆ 4 - na tą część nie złożono żadnej ofery niepodlegajacej odrzuceniu Ustawa Pzp (art. 93 ust. 1 pkt 1))
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wybrano: CZĘŚĆ Nr 1 ofertę Nr 1, CZĘŚĆ Nr 2 ofertę Nr 1, CZĘŚĆ Nr 3 ofertę Nr 2,
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CZĘŚĆ 1 - WROŃSKI Spółka Jawna Lesznu ul. Słoneczna 1, 83-307 Kiełpino
CZĘŚĆ 2 - WROŃSKI Spółka Jawna Lesznu ul. Słoneczna 1, 83-307 Kiełpino
CZĘŚĆ 3 - Przedsiębiorstwo Budowlano - Produkcyjno - Usługowo - Handlowe, Roman Jereczek, Mądrzechowo ul. Kościerska 5, 77-100 Bytów
Cena: CZĘŚĆ 1 - netto 74 340,00 zł; VAT 23% 17 098,20 zł; brutto 91 438,20 zł;
CZĘŚĆ 2 - netto 63 787,50 zł; VAT 23% 14 671,13 zł; brutto 78 458,13 zł;
CZĘŚĆ 3 - netto 42 600,00 zł; VAT 23% 9 798,00 zł; brutto 52 398,00 zł;
Data udzielenia zamówienia: CZĘŚĆ 1 - 31.10.2012 r,
CZĘŚĆ 2 - 31.10.2012 r,
CZĘŚĆ 3 - 31.10.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: CZĘŚĆ 1 - 2 oferty,
CZĘŚĆ 2 - 1 oferta,
CZĘŚĆ 3 - 2 oferty,
Oferta z najniższą ceną: CZĘŚĆ 1 - Oferta Nr 1 - 91 438,20 zł brutto;
CZĘŚĆ 2 - Oferta Nr 1 - 78 458,13 zł brutto;
CZĘŚĆ 3 - Oferta Nr 2 - 52 398,00 zł brutto;
Oferta z najwyższa ceną: CZĘŚĆ 1 - Oferta Nr 2 - 94 980,60 zł brutto;
CZĘŚĆ 3 - Oferta Nr 1 - 81 881,10 zł brutto;
80-354 Gdańsk ul. Subisława 5 drukuj