Liczba gości: 889
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
Przedmiot zamówienia: „WZMOCNIENIE SKARPY GŁĘBOKIEGO WYKOPU W PASIE DROGOWYM DROGI KRAJOWEJ NR S6 OBWODNICA SŁUPSKA W KM 5+800 DO 6+200 – I etap”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wzmocnienie skarpy głębokiego wykopu w pasie drogowym drogi krajowej nr S6 Obwodnica Słupska w km 5+800 do 6+200 - I etap.
Opis robót przy realizacji projektowanych konstrukcji:
a) wykonanie prac rozbiórkowych;
b) wykonanie wykopów pod projektowane konstrukcje;
c) wykonanie rowu odwodniającego na podbudowie betonowej (płyty żelbetowe, krawężniki);
d) wykonanie korytka drogowego trójkątnego na skraju drogi, wraz z kratkami i studniami zbiorczymi;
e) wykonanie na podbudowie konstrukcji oporowych z gabionów,
f) rozłożenie konstrukcji ciągów drenażowych wraz ze studniami zbiorczymi;
g) wykonanie nasypów piaszczystych wraz ze studzienkami zbiorczymi na koronie
przeciwskarpy;
h) ułożenie na koronie przeciwskarpy korytka typu górskiego wraz z wykonaniem odprowadzenie do studni;
i) wykonanie barier ochronnych na drodze i koronie przeciwskarpy;
j) prace wykończeniowe –obsiewy ewentualne darniowanie.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/59/ Z-14/2012
Termin realizacji: do 30 listopada 2012 r.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA O/Gd Rejon w Słupsku, ul. Sportowa 28, 76-200 Słupsk.
Opłata (o ile dotyczy) 138,00 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Słupsku, ul. Sportowa 28.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: GDDKiA O/Gd ul. Subisława 5 lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jolanta Skubisz-Krupa - Zastępca Kierownika Rejonu
Magdalena Mirończuk - Specjalista ds. Utrzymania Dróg
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Słupsku, ul. Sportowa 28, 76-200 Słupsk, sekretariat
do dnia 26.10.2012r. do godz. 10.00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Postępowanie unieważniono z pow: Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
drukuj