Liczba gości: 836
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 GDAŃSK
Przedmiot zamówienia: „DOSTAWA I WYMIANA SYGNALIZATORÓW SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH NA DRODZE KRAJOWEJ NR 6 W MIEJSCOWOŚCIACH RUMIA I REDA”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: wymianę istniejących sygnalizatorów żarówkowych na nowe sygnalizatory ze źródłem światła typu LED oraz sygnalizatorów akustycznych oraz ustawienie nowych progów mocy i rozruch sterowników sygnalizacji świetlnej.
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców (dalej zwaną „IDW”) „przedmiotem zamówienia” lub „zamówieniem”.
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/58/Z-2/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia 30 listopada 2012 r.
Wadium: 3 500,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata (o ile dotyczy) 8,50 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: 1) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - Marcin Kobzdaj
2) w sprawach procedury przetargowej – Jakub Witkowski
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5,
80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Data: 22/10/2012, Godzina: 11:00
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Inżynierskich „ELDRO – FL” Sp. z o.o.
ul. Letnicka 1, 80-536 Gdańsk
Cena: 180 995,09 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 05.11.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 180 995,09 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 180 995,09 zł brutto
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj