Liczba gości: 919
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Adres: 65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
e-mail: ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: ODTWORZENIE ROWÓW UMOCNIONYCH NA ODCINKU DROGI KRAJOWEJ NR 12 W M. ŁĘKNICA
Opis przedmiotu zamówienia: ODTWORZENIE ROWÓW UMOCNIONYCH NA ODCINKU DROGI KRAJOWEJ NR 12 W M. ŁĘKNICA
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-31/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
45 dni od dnia zawarcia umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego lub odpłatnie. Cena 60,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji jej cena zwiększy się o koszt wysyłki ( wniosek o SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP ).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
w sprawach merytorycznych:
Jarosław Brzeczka – telefon (68) 325 53 13 wew. 253 – Kierownik Projektu
w sprawach proceduralnych:
Małgorzata Głąbowska – telefon (68) 325 53 13 wew. 232 – Wydział Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4, parter
w terminie do 30-10-2012 r., do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 wraz z późn. zm. – dalej zwana ustawą PZP), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Cena złożonej oferty przez Max Bögl Polska sp. z o.o. wynosi brutto 571.411,30 zł.
Kwota jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (bez zamówień uzupełniających) wynosi brutto 268.875,79 zł.
drukuj