Liczba gości: 1097
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-16
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE – ODDZIAŁ GDDKiA I REJON NOWA SÓL
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest serwis i naprawa samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Zielonej Górze i GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Nowej Soli. Zamówienie obejmuje: - przeglądy okresowe, gwarancyjne, pogwarancyjne i rejestracyjne, - naprawy powstałe w wyniku awarii, - naprawy wynikające z przeglądów, - naprawy powypadkowe w tym blacharskie i lakiernicze, - serwis i dostawa ogumienia, - serwis instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów wraz z wymianą zużytych akumulatorów. Zamawiający przewiduje następującą ilość roboczogodzin do przepracowania w ramach zamówienia: 1112. Zamawiający przewiduje, że około 60% ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie cena za materiały. Taką wartość należy przyjąć do kalkulacji ceny oferty. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-13/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został realizowany w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wykorzystania kwoty stanowiącej maksymalne wynagrodzenie za świadczenie usług
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 41113012220030203604200005; b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 23,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
Piotr Frątczak – telefon 68 325 53 13 wew. 210 – Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego
b) w sprawach proceduralnych:
Agnieszka Kuświk – Tel. (68) 325 53 13 wew. 255 – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 24 PAŹDZIERNIKA 2012 r. do godz. 9:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: ABC AUTO S.C., ul. Miodowa 3, 65-001 Zielona Góra. Cena oferty: 80 355,90 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych i uznanych za odrzucone. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ABC AUTO S.C.
Jakub Ławniczak, Tomasz Dziok,
ul. Miodowa 3,
65-602 Zielona Góra
Cena: Cena oferty netto: 65 330,00 zł
Cena oferty brutto: 80 355,90 zł
Data udzielenia zamówienia: 06.11.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: MTS Sułecki, Wyciszkiewicz, Raczkowski s. j.
ul. Urszuli 10
65-735 Zielona Góra
Cena oferty brutto: 68 353,81 zł
Oferta z najwyższa ceną: BATCAR SERWIS S. C. K. Nowicki, R. Szymański
ul. Przyleśna 3
65-544 Zielona Góra
Cena oferty brutto: 81 723,66 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj