Liczba gości: 1638
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-17
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze
Adres: 65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
e-mail: ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl;
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON W NOWEJ SOLI
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON W NOWEJ SOLI
Roboty i usługi realizowane będą w okresie 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy, sukcesywnie w zależności od potrzeb, na drogach krajowych na terenie Rejonu w Nowej Soli, na podstawie zleceń cząstkowych. Podstawę podjęcia robót przez Wykonawcę stanowi każdorazowe zlecenie, wystawiane przez Zamawiającego.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-28/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr:
41 1130 1222 0030 2036 0420 0005
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany wyżej rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego lub odpłatnie. Cena 152,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP ).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
- Zyta Wilk - telefon (68) 387 24 61 – Terenowy Inspektor Mostowy - Rejon w Nowej Soli
b) w sprawach proceduralnych:
- Magdalena Kwiecień - telefon (68) 325 53 13 wew. 255 - Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2, parter
w terminie do 05-11-2012 r., do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Nie dotyczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. - zwana dalej „ustawą PZP”) przekazuje Państwu informacje dotyczące przedmiotowego postępowania: Dokonano wyboru oferty nr 1 konsorcjum form : Konsorcjum firm: Lider: P.H.U. „AKOR” Zenon Kokoszka Kosierz 52a 66-627 Bobrowice Partner: „ELKOR – Głogów” Sp. z o.o. w Głogowie ul. Żukowicka 1 67-231 Żukowice Cena oferty: 999 864,18 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote 18/100). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu - jest ofertą z najniższą ceną.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:
Lider: P.H.U. „AKOR”
Zenon Kokoszka
Kosierz 52a
66-627 Bobrowice
Partner: „ELKOR – Głogów”
Sp. z o.o. w Głogowie
ul. Żukowicka 1
67-231 Żukowice
Cena: cena netto: 816 041,00 zł
cena brutto: 999 864,18 zł
Data udzielenia zamówienia: 26.11.2012r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: Konsorcjum firm:
Lider: P.H.U. „AKOR”
Zenon Kokoszka
Kosierz 52a
66-627 Bobrowice
Partner: „ELKOR – Głogów”
Sp. z o.o. w Głogowie
ul. Żukowicka 1
67-231 Żukowice
cena brutto: 999 864,18 zł
Oferta z najwyższa ceną: Konsorcjum firm:
Lider: P.H.U. „AKOR”
Zenon Kokoszka
Kosierz 52a
66-627 Bobrowice
Partner: „ELKOR – Głogów”
Sp. z o.o. w Głogowie
ul. Żukowicka 1
67-231 Żukowice
cena brutto: 999 864,18 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj