Liczba gości: 1313
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-22
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze
Adres: 65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
e-mail: ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl;
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Remont korytarza, pomieszczeń socjalnych i archiwum zlokalizowanych na parterze biurowca GDDKiA O/ZG Rejonu w Świebodzinie
Opis przedmiotu zamówienia: Remont korytarza, pomieszczeń socjalnych i archiwum zlokalizowanych na parterze biurowca GDDKiA O/ZG Rejonu w Świebodzinie
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-30/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
do 14-12-2012r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego lub odpłatnie. Cena 30,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji jej cena zwiększy się o koszt wysyłki ( wniosek o SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP ).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
w sprawach merytorycznych:
Lucyna Berendt - Karkocka, Irmina Jagasyk - telefon (68) 382-42-61; 382-27-44 - Rejon Świebodzin;
w sprawach proceduralnych:
Małgorzata Głąbowska- telefon (68) 325 53 13 wew. 232 - Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4, parter
w terminie do 06-11-2012 r., do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) przekazuje Państwu informacje dotyczące przedmiotowego postępowania: I.Dokonano wyboru oferty nr 3 Wykonawcy: ZAKŁAD BUDOWLANO-MALARSKI TADEUSZ WILCZYŃSKI OS. POŁUDNIOWE 32, 66-200 ŚWIEBODZIN Cena brutto - 86.918,05 złotych (słownie złotych: osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemnaście 05/100).
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD BUDOWLANO-MALARSKI TADEUSZ WILCZYŃSKI
OS. POŁUDNIOWE 32, 66-200 ŚWIEBODZIN
Cena: Cena brutto - 86.918,05 złotych
Data udzielenia zamówienia: 23-11-2012
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: Cena brutto - 86.918,05 złotych
Oferta z najwyższa ceną: Cena brutto - 110.429,55 złotych
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj