Liczba gości: 1129
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-22
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA 5 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW DLA POTRZEB WYDZIAŁÓW TECHNOLOGII ODDZIAŁU W GDAŃSKU, KRAKOWIE, ŁODZI, POZNANIU I ZIELONEJ GÓRZE
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 5 szt. fabrycznie nowych samochodów typu furgon. Dopuszcza się dostawę różnych modeli (jednej marki) samochodów spełniających wymagania Zamawiającego w łącznej ilości 5 szt. Pojazdy zostaną odebrane przez Zamawiającego z siedziby Wykonawcy. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284D-9/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 21-12-2012 r.
Wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1 - Cena - 80%
2 - Koszty zużycia energii, emisji dwutlenku węgla, zanieczyszczeń podczas całego cyklu użytkowania pojazdu - 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 23,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
Piotr Frątczak – telefon 68 325 53 13 wew. 210 – Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego
b) w sprawach proceduralnych:
Agnieszka Kuświk – Tel. (68) 325 53 13 wew. 255 – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 31 PAŹDZIERNIKA 2012 r. do godz. 9:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: AUTOSERVICE Sp. z o. o., Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz, ul. 22 Lipca 86 b, 66-015 Przylep k/Zielonej Góry. Cena oferty: 554 730,00 złotych (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści złotych). Koszt zużycia energii, emisji dwutlenku węgla, zanieczyszczeń podczas całego cyklu użytkowania pojazdów wynosi 475 264,70 złotych. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dwa kryteria: cena oferty – 80%; koszty zużycia energii, emisji dwutlenku węgla, zanieczyszczeń podczas całego cyklu użytkowania pojazdu – 20%). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma najwyższą (spośród ważnych ofert) liczbę punktów wyliczonych na podstawie sumy wszystkich ocen w oparciu o podane kryteria wyboru. Wybrana oferta jest ofertą ważną i jedyną złożoną w postępowaniu, uzyskała więc maksymalną liczbę punktów w obu kryteriach (80 pkt. w kryterium cena oferty i 20 pkt. w kryterium koszty zużycia energii, emisji dwutlenku węgla, zanieczyszczeń podczas całego cyklu użytkowania pojazdu, łącznie uzyskała 100 pkt). Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną złożonych ofert, kosztem zużycia energii, emisji zanieczyszczeń podczas całego cyklu użytkowania pojazdu oraz punktacją ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AUTOSERVICE Sp. z o. o., Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz, ul. 22 Lipca 86 b, 66-015 Przylep k/Zielonej Góry
Cena: Cena netto: 451 000,00 zł
Cena brutto: 554 730,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 07-11-2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: AUTOSERVICE Sp. z o. o., Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz, ul. 22 Lipca 86 b, 66-015 Przylep k/Zielonej Góry
Cena brutto: 554 730,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: AUTOSERVICE Sp. z o. o., Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz, ul. 22 Lipca 86 b, 66-015 Przylep k/Zielonej Góry
Cena brutto: 554 730,00 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj