Liczba gości: 969
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-26
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: ŚWIADCZENIE USŁUG ADMINISTRACYJNYCH W GDDKIA ODDZIAŁ
W GDAŃSKU UL. SUBISŁAWA 5
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę administracyjną biura oraz centrali telefonicznej w GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/60/F-2/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia
01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 7,10 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w GDDKiA Oddział Gdańsk.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – Andrzej Męczykowski - Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego.
b) w sprawach procedury przetargowej – Karolina Włodarczyk - Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-298 Gdańsk, pokój nr 10.
Do dnia 06/11/2012 do godziny 12:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencją Pracy Tymczasowej „TS” Sp. z o.o.
ul. K. Leczkowa 22A
80-432 Gdańsk
Cena: cena umowna netto 403 080,96 PLN,
podatek VAT 23 % 92 708,62 PLN,
cena umowna brutto 495 789,58 PLN,
Data udzielenia zamówienia: 28.11.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa netto 268 800,00 PLN,
podatek VAT 23 % 61 824,00 PLN,
cena ofertowa brutto 330 624,00 PLN,
Oferta z najwyższa ceną: cena ofertowa netto 423 360,00 PLN,
podatek VAT 23 % 97 372,80 PLN,
cena ofertowa brutto 520 732,80 PLN,
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj