Liczba gości: 985
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Przedmiot zamówienia: UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!! DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku. Zamówienie obejmuje dostawę bonów towarowych o nominale 50 zł w ilości 2 662 sztuk.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/62/D-1/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 10 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty podpisania umowy.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria i ich znaczenie procentowe w sposób opisany niżej:
1) Cena o wadze 40 %
2) Liczba placówek realizujących bony na terenie woj. pomorskiego o wadze 60 %
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów po przemnożeniu przez wagi przypisane poszczególnym kryteriom.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 6,30 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy GDDKiA Oddział w Gdańsku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach merytorycznych - mgr Dorota Sacha - Naczelnik Wydziału Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Aneta Kroplewska – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 07.11.2012 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 09.11.2012 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:05. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sodexo Motivation Solution Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa
Cena: cena umowna brutto 133 100,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 21.11.2012
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa brutto 133 100,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena ofertowa brutto 133 100,00 zł
www.gddkia.gov.pl drukuj