Liczba gości: 1203
Data wszczęcia postępowania: 2012-11-06
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA WYDZIAŁU TECHNOLOGII-LABORATORIUM DROGOWEGO ODDZIAŁU GDDKiA W ZIELONEJ GÓRZE
Z PODZIAŁEM NA 6 CZĘŚCI
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA WYDZIAŁU TECHNOLOGII-LABORATORIUM DROGOWEGO ODDZIAŁU GDDKiA W ZIELONEJ GÓRZE w podziale na następujące części:
CZĘŚĆ NR 1:
DOSTAWA ZESPOŁU CHŁODZĄCEGO DO ZAMKNIĘTEGO OBIEGU WODY W EKSTRAKTORACH
CZĘŚĆ NR 2:
DOSTAWA URZĄDZENIA /TESTERA/ DO CIĄGŁEGO POMIARU SZORSTKOŚCI NAWIERZCHNI
CZĘŚĆ NR 3:
DOSTAWA ŁAŹNI WODNEJ Z TERMOSTATEM DO PRÓBEK MARSHALLA I PIKNOMETRÓW
CZĘŚĆ NR 4:
DOSTAWA APARATU DO BADANIA ZAWARTOŚCI POWIETRZA W MIESZANCE BETONOWEJ
CZĘŚĆ NR 5:
DOSTAWA MIERNIKA Z SONDAMI DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK NA PODŁOŻACH METALICZNYCH
CZĘŚĆ NR 6:
DOSTAWA WIERTEŁ KORONKOWYCH, DIAMENTOWYCH DO CIĘCIA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA MOKRO
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284D-10/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 14-12-2012 r.
Wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Kryterium cena:
Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 23,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach merytorycznych:
Michał Śmiałek – telefon (68) 321-46-65 - Z-ca Dyrektora ds. Technologii
Andrzej Ladaczyński – telefon (68) 321-46-65 - Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe w Raculi
w sprawach proceduralnych.
Małgorzata Głąbowska – telefon (68) 325 53 13 wew. 232 – Wydział Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4 parter,
w terminie do dnia 14 LISTOPADA 2012 r. do godz. 9:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 wraz z późn. zm. – dalej zwana ustawą PZP), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części nr 5 – „DOSTAWA MIERNIKA Z SONDAMI DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK NA PODŁOŻACH METALICZNYCH”. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Cena złożonej oferty na część nr 5 przez Wykonawcę MERAZET S.A. wynosi brutto 21.463,50 złotych.
Kwota jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto 7.995,00 złotych.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. – dalej zwana ustawą PZP) przekazuje Państwu informacje dotyczące przedmiotowego postępowania: I. Dokonano wyboru oferty w zakresie części nr 1 Wykonawcy VIATECO Sp. z o.o. Ul. Krakowska 1, 40-391 Katowice–„DOSTAWA ZESPOŁU CHŁODZĄCEGO DO ZAMKNIĘTEGO OBIEGU WODY W EKSTRAKTORACH” Cena brutto - 29.024,31 złotych (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwadzieścia cztery 31/100). Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną na daną część. Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu na część nr 1 - jest ofertą z najniższą ceną. II. Dokonano wyboru oferty w zakresie części nr 2 Wykonawcy Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. 99-300 Kutno, Ul. Skłodowskiej 10–„DOSTAWA URZĄDZENIA /TESTERA/ DO CIĄGŁEGO POMIARU SZORSTKOŚCI NAWIERZCHNI” Cena brutto - 88.221,75 złotych (słownie złotych: osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden 75/100). Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną na daną część. Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu na część nr 2 - jest ofertą z najniższą ceną. III. Dokonano wyboru oferty w zakresie części nr 3 Wykonawcy CONTROLS Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80 lok. B18, 00-175 Warszawa–„DOSTAWA ŁAŹNI WODNEJ Z TERMOSTATEM DO PRÓBEK MARSHALLA I PIKNOMETRÓW” Cena brutto - 11.470,98 złotych (słownie złotych: jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt 98/100). Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną na daną część. Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu na część nr 3 - jest ofertą z najniższą ceną. IV. Dokonano wyboru oferty w zakresie części nr 4 Wykonawcy EMEL PPH s. c. ul. Pokrzywnicka 12, 04-320 Warszawa–„DOSTAWA APARATU DO BADANIA ZAWARTOŚCI POWIETRZA W MIESZANCE BETONOWEJ Cena brutto – 11.641,95 złotych (słownie złotych: jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden 95/100). Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną na daną część. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną złożoną w niniejszym postępowaniu na część nr 4. V. Dokonano wyboru oferty w zakresie części nr 6 Wykonawcy VIATECO Sp. z o.o. Ul. Krakowska 1, 40-391 Katowice–„DOSTAWA WIERTEŁ KORONKOWYCH, DIAMENTOWYCH DO CIĘCIA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA MOKRO” Cena brutto – 6.287,13 złotych (słownie złotych: sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem 13/100). Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną na daną część. Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu na część nr 6 - jest ofertą z najniższą ceną.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: I.W zakresie części nr 1 - VIATECO Sp. z o.o., ul. Krakowska 14, 40-391 Katowice
Cena brutto - 29.024,31 złotych
II.W zakresie części nr 2 – Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. ,99-300 Kutno, ul. Skłodowskiej 10, Cena brutto - 88.221,75 złotych
III.W zakresie części nr 3 - CONTROLS Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80 lok. B18, 00-175 Warszawa, Cena brutto - 11.470,98 złotych
IV.W zakresie części nr 4 – EMEL PPH s. c., ul. Pokrzywnicka 12, 04-320 Warszawa
Cena brutto – 11.641,95 złotych
V.W zakresie części nr 6 – VIATECO Sp. z o.o., ul. Krakowska 14, 40-391 Katowice
Cena brutto – 6.287,13 złotych
Data udzielenia zamówienia: Częśćnr 1 -28-11-2012
Częśćnr 2 -28-11-2012
Częśćnr 3 -27-11-2012
Częśćnr 4 -27-11-2012
Częśćnr 6 -28-11-2012
Liczba otrzymanych ofert: Częśćnr 1 - 1
Częśćnr 2 - 1
Częśćnr 3 - 1
Częśćnr 4 - 5
Częśćnr 5 - 1 (unieważnienie)
Częśćnr 6 - 1
Oferta z najniższą ceną: Częśćnr 1 - 29.024,31 złotych
Częśćnr 2 - 88.221,75 złotych
Częśćnr 3 - 11.470,98 złotych
Częśćnr 4 - 11.641,95 złotych
Częśćnr 6 - 6.287,13 złotych
Oferta z najwyższa ceną: Częśćnr 1 - 29.024,31 złotych
Częśćnr 2 - 88.221,75 złotych
Częśćnr 3 - 11.470,98 złotych
Częśćnr 4 - 20.614,80 złotych
Częśćnr 6 - 6.287,13 złotych
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj