Liczba gości: 935
Data wszczęcia postępowania: 2012-11-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie dokumentacji w celu zinwentaryzowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi krajowe oraz ustalenia zakresu ich opodatkowania
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zidentyfikowanie stanu prawnego nieruchomości w zakresie własności, władania i użytkowania oraz określenie zakresu zwolnień podatkowych i zakresu opodatkowania podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/63/P-3/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 17.12.2012 r.
Wadium: 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 31,90 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i merytorycznych – Maciej Należny – Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości.
b) w sprawach procedury przetargowej – Karolina Włodarczyk – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Do dnia 16/11/2012 do godziny 10:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „GEOSERVICE” Sp. z o.o.
ul. Solskiego 2/1 ; 76-200 Słupsk
Cena: 359 160,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 20.11.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 359 160,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 359 160,00 zł brutto
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj