Liczba gości: 1029
Data wszczęcia postępowania: 2012-11-14
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Adres: 65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
e-mail: ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: ODTWORZENIE ROWÓW UMOCNIONYCH NA ODCINKU DROGI KRAJOWEJ NR 12 W M. ŁĘKNICA
Opis przedmiotu zamówienia: ODTWORZENIE ROWÓW UMOCNIONYCH NA ODCINKU DROGI KRAJOWEJ NR 12 W M. ŁĘKNICA
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-32/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
do 30-05-2013 roku.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4.300,00 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego lub odpłatnie. Cena 60,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji jej cena zwiększy się o koszt wysyłki ( wniosek o SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP ).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
w sprawach merytorycznych:
Jarosław Brzeczka – telefon (68) 325 53 13 wew. 253 – Kierownik Projektu
w sprawach proceduralnych:
Małgorzata Głąbowska – telefon (68) 325 53 13 wew. 232 – Wydział Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4, parter
w terminie do 29-11-2012 r., do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. – dalej zwana ustawą PZP) przekazuje Państwu informacje dotyczące przedmiotowego postępowania. Dokonano wyboru oferty Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT sp. z o.o. ul. Szosa Poznańska 17 66-600 Krosno Odrzańskie Cena brutto - 248.177,10 złotych (słownie złotych: dwieście czterdzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych 10/100). Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT sp. z o.o.
ul. Szosa Poznańska 17
66-600 Krosno Odrzańskie
Cena: Cena brutto - 248.177,10 złotych
Data udzielenia zamówienia: 24-12-2012
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: Cena brutto - 248.177,10 złotych
Oferta z najwyższa ceną: Cena brutto - 982.930,52 złotych
drukuj