Liczba gości: 1163
Data wszczęcia postępowania: 2012-11-21
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego do siedziby GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, to jest: - 65 sztuk - komputerów stacjonarnych, - 9 sztuk - notebook 15 cali, - 1 sztuka - notebook 17 cali. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284D-11/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 19-12-2012 r.
Wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Kryterium - najniższa cena
Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 35,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
Artur Zwolak – telefon (0-68) 325 53 13 wew. 243 – Główny Specjalista ds. Informatyki
b) w sprawach proceduralnych:
Agnieszka Kuświk – Tel. (68) 325 53 13 wew. 255 – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4 parter,
w terminie do dnia 29 LISTOPADA 2012 r. do godz. 9:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter,
w terminie do dnia 30 LISTOPADA 2012 r. do godz. 9:30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w dniu
30 LISTOPADA 2012 r. o godz. 10:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: „GALAXY” Jacek Michalski, ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra. Cena oferty: 348 938,70 zł (słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych siedemdziesiąt groszy). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu - jest ofertą z najniższą ceną. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „GALAXY” Jacek Michalski,
ul. Fabryczna 13/1,
65-410 Zielona Góra
Cena: Cena oferty brutto: 348 938,70 zł (netto: 283 690,00 zł).
Data udzielenia zamówienia: 07-12-2012
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: „GALAXY” Jacek Michalski,
ul. Fabryczna 13/1,
65-410 Zielona Góra
Cena oferty brutto: 348 938,70 zł
Oferta z najwyższa ceną: „GALAXY” Jacek Michalski,
ul. Fabryczna 13/1,
65-410 Zielona Góra
Cena oferty brutto: 348 938,70 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj