Liczba gości: 1343
Data wszczęcia postępowania: 2013-01-23
Zamawiający: GDDKiA Oddział Zielona Góra
Rejon w Gorzowie Wlkp
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
tel/ fak 95 72 284 46, 95 72 238 09
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych nr 3,22 i 24 .
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych nr 3,22 i 24 .
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z11-418k/01/2013
Termin realizacji: 30 dni od dnia podpisania umowy
Wadium: Zadanie nr 1 - 100 zł
Zadanie nr 2 - 700 zł
Zadanie nr 3 - 400 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% najwyższa zaoferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): zamieszczona na stronie internetowej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Barbara Konieczna
Miejsce składania ofert: GDDKiA Rejon w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
pokój nr 21 do dnia 04.02.2013 do godz. 8 45
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Do dnia 04.02.2013 do godziny 8 45 nie wpłyneła żadna oferta.
    Liczba otrzymanych ofert: 0
    bkonieczna@gddkia.gov.pl drukuj