Liczba gości: 1330
Data wszczęcia postępowania: 2013-01-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk-Matarnia
Przedmiot zamówienia: UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!! WYKONANIE CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNYCH, KONSERWACYJNYCH I PROWADZENIA RUCHU URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA WYSTĘPUJĄCYCH W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 „POŁUDNIOWA OBWODNICA MIASTA GDAŃSKA” WRAZ Z WYSTĘPUJĄCYMI URZĄDZENIAMI ENERGETYCZNYMI
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych i prowadzenia ruchu urządzeń oświetlenia w ilości 962 szt. w przeliczeniu na oprawy oświetleniowe występujące w ciągu drogi ekspresowej S7 „Południowa Obwodnica Miasta Gdańska” wraz z występującymi urządzeniami energetycznymi.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/01/Z-12/2013
Termin realizacji: od dnia 01.03.2013 r. lub od daty podpisania umowy (jeżeli data ta będzie późniejsza) do dnia 31.12.2013 r.
Wadium: 3 000 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA O/Gd Rejon w Gdańsku, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 70.
Opłata (o ile dotyczy) 10,10 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku ul. Budowlanych 70.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie Zamawiającego, GDDKiA O/Gd ul. Subisława 5 lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a)w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – inż. Dawid Szczepański – Z-ca Kierownika Rejonu w Gdańsku.
b)w sprawach procedury przetargowej - inż. Dorota Cichocka - Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
01/02/2013 do godz. 14:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 04.02.2013 r. do godziny 14:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 14:05. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ENERGA Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot
Cena: cena umowna netto 92 365,20 zł,
podatek VAT 23% 21 244,00 zł,
cena umowna brutto 113 609,20 zł,
Data udzielenia zamówienia: 26/02/2013
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto 92 365,20 zł,
podatek VAT 23% 21 244,00 zł,
cena umowna brutto 113 609,20 zł,
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto 149 876,00 zł,
podatek VAT 23% 34 471,48 zł,
cena umowna brutto 184 347,48 zł,
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj