Liczba gości: 1669
Data wszczęcia postępowania: 2013-02-01
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: KONSERWACJA, REMONT OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ, ZNAKÓW INTERAKTYWNYCH, LAMP OŚWIETLENIOWYCH ZAMONTOWANYCH NA WYSIĘGNIKACH SYGNALIZACJI, ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pod nazwą: „KONSERWACJA, REMONT OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ, ZNAKÓW INTERAKTYWNYCH, LAMP OŚWIETLENIOWYCH ZAMONTOWANYCH NA WYSIĘGNIKACH SYGNALIZACJI, ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE” w podziale na niżej opisane części.
Każda z części przedmiotu zamówienia składa się z dwóch elementów (zadań):
Zadania nr 1 którego przedmiotem jest bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej, znaków interaktywnych i podświetlanych.
Zadania nr 2 którego przedmiotem jest remont obiektów i urządzeń sygnalizacji świetlnej, znaków interaktywnych, lamp oświetleniowych według potrzeb w trakcie trwania umowy.
CZĘŚĆ NR 1 – REJON GORZÓW WLKP.
CZĘŚĆ NR 2 – REJON NOWA SÓL
CZĘŚĆ NR 3 – REJON SŁUBICE
CZĘŚĆ NR 4– REJON ŚWIEBODZIN
CZĘŚĆ NR 5– REJON ŻARY
GDDKiA Oddział w Zielonej Górze na wszystkich obiektach sygnalizacji świetlnej objętych sterowaniem ruchem ma zainstalowane urządzenia serii MSR-2002. Wszystkie sterowniki ruchu są wyposażone w modemy telekomunikacyjne oraz objęte monitoringiem pracy i pomiarów ruchu.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-1/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
CZĘŚĆ NR 1 – REJON GORZÓW WLKP.
- w zakresie zadania nr 1: stale przez okres 48 m-cy od dnia zawarcia umowy,
- w zakresie zadania nr 2: wg potrzeb – w okresie 48 m-cy od dnia zawarcia umowy.
CZĘŚĆ NR 2 – REJON NOWA SÓL
- w zakresie zadania nr 1: : stale przez okres 48 m-cy od dnia zawarcia umowy,
- w zakresie zadania nr 2: wg potrzeb – w okresie 48 m-cy od dnia zawarcia umowy.
CZĘŚĆ NR 3 – REJON SŁUBICE
- w zakresie zadania nr 1 – na dk nr 32: stale przez okres 47 m-cy od dnia zawarcia umowy,
- w zakresie zadania nr 1 – na dk nr 22, 31, 29: stale przez okres 48 m-cy od dnia zawarcia umowy,
- w zakresie zadania nr 2: wg potrzeb – w okresie 48 m-cy od dnia zawarcia umowy.
CZĘŚĆ NR 4 – REJON ŚWIEBODZIN
- w zakresie zadania nr 1 - na dk nr 3 - planowany okres: stale przez okres 6 m-cy (od dnia zawarcia umowy do dnia przekazania dk nr 3 innemu zarządcy),
- w zakresie zadania nr 1 - na dk nr 92: stale przez okres 48 m-cy od dnia zawarcia umowy,
- w zakresie zadania nr 2: wg potrzeb – w okresie 48 m-cy od dnia zawarcia umowy.
CZĘŚĆ NR 5 – REJON ŻARY
- w zakresie zadania nr 1: stale przez okres 48 m-cy od dnia zawarcia umowy,
- w zakresie zadania nr 2: wg potrzeb – w okresie 48 m-cy od dnia zawarcia umowy.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 32 100,00 PLN, odpowiednio dla:
a. Części nr 1: 6 000,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy),
b. Części nr 2: 6 600,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy sześćset),
c. Części nr 3: 9 000,00 PLN (słownie złotych: dziewięć tysięcy),
d. Części nr 4: 6 000,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy),
e. Części nr 5: 4 500,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące pięćset).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl lub odpłatnie. Cena 45,40 PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie zostało przesłane do publikacji w dniu 29-01-2013 r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
Eugeniusz Jakubowicz – Rejon Świebodzin – telefon (68) 382-42-61,
Mirosław Blachura – Rejon Słubice – telefon (95) 759-25-50,
Renata Frankowska Płaczek – Rejon Gorzów Wlkp.- telefon (95) 722-84-46,
Dariusz Smoleński – Rejon Nowa Sól - telefon (68) 387-24-66,
Zbigniew Szumański – Rejon Żary - telefon (68) 363-48-96
b) w sprawach proceduralnych:
Agnieszka Kuświk – Tel. (68) 325 53 13 wew. 255 –Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 2, w terminie do 13/03/2013 r., do godziny 9:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. - zwana dalej „ustawą PZP”), informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1: Firma ELSTER Jerzy Jabłoński, ul. Śląska 96,,66-405 Gorzów Wlkp. Cena oferty: 133 922,40 zł. W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2: FAST Spółka Jawna Groblewski, Przybylski, Stanisławski, ul. Kręta 9, 65-770 Zielona Góra. Cena oferty: 125 816,70 zł. W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 3: FAST Spółka Jawna Groblewski, Przybylski, Stanisławski, ul. Kręta 9, 65-770 Zielona Góra. Cena oferty: 297 967,50 zł. W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 4: FAST Spółka Jawna Groblewski, Przybylski, Stanisławski, ul. Kręta 9, 65-770 Zielona Góra Cena oferty: 183 503,70 zł. Uzasadnienie wyboru oferty - W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1, 3: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy na dana część zamówienia, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną na daną część. Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną na część nr 1 (część nr 3), jest więc ofertą z najniższą ceną. W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2, 4: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy na dana część zamówienia, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną na daną część. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną. W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 5: FAST Spółka Jawna Groblewski, Przybylski, Stanisławski, ul. Kręta 9, 65-770 Zielona Góra Cena oferty: 113 221,50 zł. Uzasadnienie wyboru oferty na część nr 5: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy na dana część zamówienia, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną na daną część. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1:
Firma ELSTER Jerzy Jabłoński, ul. Śląska 96,,66-405 Gorzów Wlkp.
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2-5:
FAST Spółka Jawna Groblewski, Przybylski, Stanisławski, ul. Kręta 9, 65-770 Zielona Góra
Cena: W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1:
cena netto: 108 880,00 zł,
cena brutto: 133 922,40 zł.
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2:
cena netto: 102 290,00 zł,
cena brutto: 125 816,70 zł.
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 3:
cena netto: 242 250,00 zł,
cena brutto: 297 967,50 zł.
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 4:
cena netto: 149 190,00 zł,
cena brutto: 183 503,70 zł.
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 5:
cena netto: 92 050,00 zł,
cena brutto: 113 221,50 zł.
Data udzielenia zamówienia: W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1: 09-04-2013r.
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2-5: 30-04-2013r.
Liczba otrzymanych ofert: W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1: 1,
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2: 3,
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 3: 1,
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 4: 2,
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 5: 2.
Oferta z najniższą ceną: W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1:
Firma ELSTER Jerzy Jabłoński, ul. Śląska 96,,66-405 Gorzów Wlkp.
cena brutto: 133 922,40 zł.
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2-5:
FAST Spółka Jawna Groblewski, Przybylski, Stanisławski, ul. Kręta 9, 65-770 Zielona Góra
cena brutto:
CZĘŚĆ NR 2: 125 816,70 zł.
CZĘŚĆ NR 3: 297 967,50 zł.
CZĘŚĆ NR 4: 183 503,70 zł.
CZĘŚĆ NR 5: 113 221,50 zł.
Oferta z najwyższa ceną: W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1:
Firma ELSTER Jerzy Jabłoński, ul. Śląska 96,,66-405 Gorzów Wlkp.
cena brutto: 133 922,40 zł.
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2: ELEKRTOTIM S.A., ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław
cena brutto: 386 220,00 zł.
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 3:
FAST Spółka Jawna Groblewski, Przybylski, Stanisławski, ul. Kręta 9, 65-770 Zielona Góra
cena brutto: 297 967,50 zł.
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 4: ELEKRTOTIM S.A., ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław
cena brutto: 433 698,00 zł.
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 5: ELEKRTOTIM S.A., ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław
cena brutto: 237 267,00 zł.
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj