Liczba gości: 1185
Data wszczęcia postępowania: 2013-01-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 GDAŃSK
Przedmiot zamówienia: „PEŁNIENIE NADZORU NAUKOWO – TECHNICZNEGO NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE DROGI EKSPRESOWEJ S7 NA ODCINKU KOSZWAŁY - KAZIMIERZOWO”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru naukowo – technicznego na etapie przygotowania inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku Koszwały – Kazimierzowo w trakcie wykonywania dokumentacji budowlanej (projektu budowlanego, projektu wykonawczego i materiałów przetargowych). Zakres zamówienia obejmuje nadzór i dokonywanie oceny przez zespół ekspertów następujących elementów projektu budowlanego i projektu wykonawczego: branża mostowa, wzmocnienie słabonośnego podłoża, geologia oraz branża melioracyjna, według wymagań przedstawionych szczegółowo w Rozdziale 4 Opis Przedmiotu Zamówienia, zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/08/P-2/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 15 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, z zachowaniem terminów pośrednich dla poszczególnych czynności określonych w pkt III Rozdziału 4 Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący integralny składnik SIWZ.
Wadium: 10 000 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna w GDDKiA Oddział Gdańsk, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
Opłata 122,60 zł - podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.

SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach technicznych i merytorycznych – Jarosław Sobolewski – Kierownik Projektu w Wydziale Dokumentacji.
W sprawach procedury przetargowej – Jakub Witkowski – Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
07.02.2013 r. godz. 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj