Liczba gości: 1118
Data wszczęcia postępowania: 2013-01-31
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert Określenie wartości nieruchomości oraz wykonanie opinii dla potrzeb Wydziału Nieruchomości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług oznaczonych nazwą Określenie wartości nieruchomości oraz wykonanie opinii dla potrzeb Wydziału Nieruchomości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy:
a) sporządzić wycenę nieruchomości;
b) określić straty związane z brakiem dojazdu do nieruchomości;
c) określić straty związane z rozwiązaniem umów dzierżawy;
d) określić wysokość czynszu dzierżawnego.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości gruntowych na terenie województwa pomorskiego oraz oszacowanie strat poniesionych na skutek rozwiązania umów dzierżawy w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 91 na odcinku Tczew – Czarlin”. Zamówienie obejmuje także określenie strat związanych z brakiem dojazdu do nieruchomości oraz określenie wysokości czynszu dzierżawnego dla działek zajętych pod drogę tymczasową w związku z budową Południowej Obwodnicy Miasta Gdańska.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/04/P-3/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 60 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty podpisania umowy.
W terminie 2 lat od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, zobowiązany jest na pisemne wezwanie Zamawiającego do aktualizacji sporządzonych operatów szacunkowych i opinii oraz do składania pisemnych wyjaśnień dotyczących sporządzonych operatów szacunkowych i opinii.
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 7,30 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i merytorycznych - mgr Maciej Należny – Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Do dnia 08/02/2013 do godziny 12:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Termin składania ofert został przedłużony do dnia 12/02/2013 do godziny 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12/02/2013 o godzinie 12:05
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO Kamila Kulwikowska - Popiołek
ul. Dywizjonu 303 15e/1, 80-462 Gdańsk
Cena: 7 675,00 zł netto
9 440,25 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 05.03.2013 r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 7 675,00 zł netto
9 440,25 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 46 000,00 zł netto
56 580,00 zł brutto
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj