Liczba gości: 1257
Data wszczęcia postępowania: 2013-02-01
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3403 900, fax 41 3664804
Przedmiot zamówienia: Wzmocnienie nasypu drogowego drogi S7 od km 551+335 do km 551+430 w miejscowości Górki Szczukowskie – na zadaniu „Rozbudowa drogi S7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielce, Kielce (DK 73 węzeł Wiśniówka) – Chęciny (węzeł Chęciny)”
Opis przedmiotu zamówienia: Wzmocnienie nasypu drogowego drogi S7 od km 551+335 do km 551+430 w miejscowości Górki Szczukowskie – na zadaniu „Rozbudowa drogi S7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielce, Kielce (DK 73 węzeł Wiśniówka) – Chęciny (węzeł Chęciny)”
Numer przetargu: 12/2013
Termin realizacji: do dnia 31.03.2013 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie złotych: osiemnaście tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można uzyskać:
bezpłatnie - plik do pobrania z niniejszej strony
odpłatnie - pod adresem: siedziba Zamawiającego, 25-950 Kielce, ul. I. Paderewskiego 43/45, pok. 241, cena 50 PLN brutto
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - Marcin Niewadził
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, 25-950 Kielce, ul. I. Paderewskiego 43/45, pok. 241 do dnia 18.02.2013 r. do godz. 09:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SOLEY Sp. zo.o.
Balice ul. Przemysłowa 33
Cena: 1 164 877,65zł
Data udzielenia zamówienia: 26.02.2013r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: Oferta nr 3
SOLEY Sp. zo.o.
Balice ul. Przemysłowa 33
z ceną ofertową: 1 164 877,65
Oferta z najwyższa ceną: Oferta nr 2
P.U. GEOCARBON Sp. zo.o.
Katowice ul. Dunikowskiego12-14
z ceną ofertową: 1 473 164,85zł
www.gddkia.gov.pl drukuj