Liczba gości: 811
Data wszczęcia postępowania: 2013-02-07
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 511-24-00; fax 58 11-24-05;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: „Dostosowanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego wraz z Materiałami Przetargowymi dla zadania: Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej
nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia, do nowych dopuszczalnych poziomów hałasu”.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: „Koncepcja programowa, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy wraz z Materiałami przetargowymi dla zadania: „Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia” polegające na dostosowaniu przedmiotowej dokumentacji do nowych dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 8 października 2012 r. – poz. 1109).
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/09/P-2/WR/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został realizowany w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 25.03.2013 r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wskazuje do kontaktowania się z Wykonawcą następującą osobę: mgr inż. Leszek Leśniowski - Zastępca Naczelnika Wydziału Dokumnetacji.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lafrentz Polska Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 29
60-359 Poznań
Cena: CENA UMOWNA NETTO: 72 764,23 zł;
PODATEK VAT 23 %: 16 735,77 zł;
CENA UMOWNA BRUTTO: 89 500,00 zł.
Data udzielenia zamówienia: 14.02.2013 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
sekretariat_gdans@gddkia.gov.pl drukuj