Liczba gości: 4393
Data wszczęcia postępowania: 2013-02-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „REMONT – ODNOWA NAWIERZCHNI DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje remont lub odnowę nawierzchni dróg krajowych przy użyciu betonu asfaltowego lub mieszanki mastyksowo – grysowej SMA, o powierzchni remontu w jednym miejscu nie mniejszej niż 1 500 m2 na łącznej powierzchni 630 821 m2.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd – ZP/06/Z-1/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia 15 kwietnia 2013 r. lub od dnia podpisania umowy (jeśli termin ten będzie późniejszy) do dnia 30 listopada 2013 r. lub do wcześniejszego wykonania zamówienia w zakresie kwoty przewidzianej w umowie.
Termin realizacji robót objętych danym Zleceniem zostanie ustalony indywidualnie z Wykonawcą z uwzględnieniem zakresu robót objętych tym Zleceniem, zgodnie z zatwierdzonym na etapie przekazania placu budowy harmonogramem robót.
Termin rozliczenia finansowego budowy 14 dni od daty zakończenia robót objętych danym Zleceniem.
Wadium: 300 000,00 zł (słownie trzysta tysięcy zł)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata: 46,00 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – mgr inż. Paweł Sobiesiak – Naczelnik Wydziału Dróg,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, pokój nr 10
Do dnia 22/03/2013 r do godziny 11:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.
ul. Pomorska 26A
83-200 Starogard Gdański
Cena: cena umowna netto: 35 914 357,80 zł
podatek VAT 23 %: 8 260 302,29 zł
cena umowna brutto 44 174 660,09 zł
Data udzielenia zamówienia: 08/05/2013
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa netto: 35 914 357,80 zł
podatek VAT 23 %: 8 260 302,29 zł
cena ofertowa brutto 44 174 660,09 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena ofertowa netto: 42 750 231,41 zł
podatek VAT 23 %: 9 832 553,22 zł
cena ofertowa brutto 52 582 784,63 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj