Liczba gości: 1188
Data wszczęcia postępowania: 2013-02-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przesunięcie terminu składania ofert !!! DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, FAKSÓW I KSEROKOPIAREK
DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne i terminowe dostawy materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i biurowego dla Oddziału GDDKiA w Gdańsku.
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/10/F-2/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było sukcesywnie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r. lub do wyczerpania kwoty umownej brutto - w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
Wadium: 10 000,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Cena - 10,40 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach technicznych i merytorycznych – Ewa Bladzikowska – Starszy Technik Biurowy w Wydziale Administracji i Zaplecza Technicznego;
W sprawach procedury przetargowej - mgr Jakub Witkowski – Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
20.02.2013 r. godz. 11:00
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Termin składania ofert został przedłużony do dnia 22.02.2013 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:05.
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PARTNER XXI KLEKS Sp. jawna
Mieczysława Wójcik, Wiesław Wójcik
ul. Szosa Lubicka 22, 87-100 Toruń
Cena: 214 288,63 zł netto
263 575,01 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 22.03.2013 r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 214 288,63 zł netto
263 575,01 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 283 996,08 zł netto
349 315,18 zł brutto
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj