Liczba gości: 1115
Data wszczęcia postępowania: 2013-02-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: ZAKOTWICZENIE DWÓCH WYPEŁNIONYCH PIASKIEM BAREK NA RZECE WIŚLE W RAMACH KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ PRZEPRAWY MOSTOWEJ W OKOLICACH KWIDZYNA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przyholowanie oraz zakotwiczenie w wyznaczonym miejscu na wodach rzeki Wisły dwóch barek wypełnionych w odpowiedni sposób piaskiem oraz pozostawienie ich na okres lęgowy rybitw wraz z pełnieniem dozoru, a następnie ich odholowanie po zakończeniu realizacji zamówienia. Celem przeprowadzonych działań jest przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej w ramach realizowanej inwestycji polegającej na budowie mostu przez Wisłę w okolicach Kwidzyna, zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/13/D-9/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 15 kwietnia 2013 r. lub od dnia podpisania umowy (jeśli termin ten będzie późniejszy) do dnia 30 września 2013 r.
Wadium: Nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata: 9,90 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr Marcin Ryś - Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Aneta Kroplewska – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 04.03.2013 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Wydobycia Kruszywa „WIR-BUD” Witold Łożewski
Ul. Zakładowa 5
85-790 Bydgoszcz
Cena: cena umowna netto: 100 800,00 złotych
podatek VAT 23% 23 184,00 złotych
cena umowna brutto: 123 984,00 złotych
Data udzielenia zamówienia: 18.03.2013 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa netto: 100 800,00 złotych
podatek VAT 23% 23 184,00 złotych
cena ofertowa brutto: 123 984,00 złotych
Oferta z najwyższa ceną: cena ofertowa netto: 100 800,00 złotych
podatek VAT 23% 23 184,00 złotych
cena ofertowa brutto: 123 984,00 złotych
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj