Liczba gości: 1134
Data wszczęcia postępowania: 2013-02-18
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE KRAJOWEJ NR 92
RELACJI WĘZEŁ RZEPIN – GR. WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
POLEGAJĄCA NA USPOKOJENIU RUCHU DROGOWEGO
NA ODCINKU OD KM 71+300 DO KM 72+000 (0,700 KM)
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DRODZE KRAJOWEJ NR 92 WĘZEŁ RZEPIN – GR. WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA TZW. „CZARNYM PUNKCIE” POPRZEZ USPOKOJENIE RUCHU ZA POMOCĄ:
1. Trwałych wysp spowalniających na dojazdach do łuku poziomego;
2. Znaków aktywnych C-9 z U-5 zasilanych z baterii słonecznych;
3. Powierzchni wyłączonej z ruchu p-21 pomiędzy wyspami o szerokości 1m;
4. Punktowych elementów odblaskowych.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-1/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 000 PLN
(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100),
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl lub odpłatnie. Cena 95,10 PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
Eugeniusz Jakubowicz – telefon: 0-68 382 42 61, 382 27 44 – Inspektor w Rejonie Świebodzin
b) w sprawach proceduralnych:
Magdalena Kwiecień – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 2, w terminie do 07/03/2013 r., do godziny 9:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Nie dotyczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: SECUTEC Sp. z o.o., ul. Kuziennicza 9, 59-400 Jawor Cena oferty: 126 498,82 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 82/100). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu - jest ofertą z najniższą ceną. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SECUTEC Sp. z o.o.
ul. Kuziennicza 9
59-400 Jawor
Cena: cena netto: 102 844,57 zł
cena brutto: 126 498,82 zł
Data udzielenia zamówienia: 15.03.2013r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: SECUTEC Sp. z o.o.
ul. Kuziennicza 9
59-400 Jawor
cena brutto: 126 498,82 zł
Oferta z najwyższa ceną: SECUTEC Sp. z o.o.
ul. Kuziennicza 9
59-400 Jawor
cena brutto: 126 498,82 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj