Liczba gości: 1104
Data wszczęcia postępowania: 2013-02-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „NADZÓR NAUKOWO – TECHNICZNY NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE DROGI EKSPRESOWEJ S7 NA ODCINKU KOSZWAŁY - KAZIMIERZOWO”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru naukowo – technicznego na etapie przygotowania inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku Koszwały – Kazimierzowo w trakcie wykonywania dokumentacji budowlanej (projektu budowlanego, projektu wykonawczego i materiałów przetargowych). Zakres zamówienia obejmuje nadzór i dokonywanie oceny przez zespół ekspertów następujących elementów dokumentacji budowlanej: branża mostowa w zakresie konstrukcji, posadowienie obiektów mostowych oraz nasypów drogowych na gruntach organicznych i słabonośnych, według wymagań przedstawionych szczegółowo w Rozdziale 4 Opis Przedmiotu Zamówienia, zawartym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/14/P-2/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, z zachowaniem terminów pośrednich dla poszczególnych czynności określonych w pkt III Rozdziału 4 Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący integralny składnik SIWZ.
Wadium: 10 000,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Opłata 23,20 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach technicznych i merytorycznych – Jarosław Sobolewski – Kierownik Projektu w Wydziale Dokumentacji.
W sprawach procedury przetargowej – Jakub Witkowski – Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
26.02.2013 r., godz. 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj