Liczba gości: 1480
Data wszczęcia postępowania: 2013-02-19
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Wyłączenie z ruchu czterech obiektów mostowych na drodze krajowej nr 18 (jezdnia prawa) w km 5+423 (Jagłowice), 35+574 (Konin Żagański), 35+788 (Koninek), 37+901 (Iłowa Żagańska).
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Wyłączenie z ruchu czterech obiektów mostowych na drodze krajowej nr 18 (jezdnia prawa) w km 5+423 (Jagłowice), 35+574 (Konin Żagański), 35+788 (Koninek), 37+901 (Iłowa Żagańska). Przedmiotem robót budowlanych jest wprowadzenie stałej tymczasowej organizacji ruchu celem wyłączenie z ruchu 4 obiektów mostowych, które po przeprowadzeniu okresowej kontroli pięcioletniej wymagają wyłączenia z eksploatacji. Przedmiot zamówienia obejmuje: - roboty pomiarowe, - roboty rozbiórkowe barier stalowych, znaków drogowych, - wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni przejazdów przez pas rozdziału, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-2/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenia zakończenia robót potwierdzony przez nadzór) w terminie do 31.07.2013r.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 27000,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: nr 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005.
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone
w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl.
Cena SIWZ - 343,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych: Grzegorz Kaliszewski – telefon (68) 325 53 13 wew. 245, Karolina Ciesielka – telefon (68) 325 53 13 wew. 254 – Wydział Realizacji Inwestycji;
b) w sprawach proceduralnych: Agnieszka Kuświk – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 07 MARCA 2013 r. do godz. 9:30.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. - zwana dalej „ustawą PZP”), informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce. Adres korespondencyjny: EUROVIA POLSKA S.A. Oddział Lubusko-Dolnośląski, ul. Fabryczna 19-20, 66-400 Gorzów Wlkp. Cena oferty: 1 493 132,31 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści dwa złote trzydzieści jeden groszy). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EUROVIA POLSKA S.A.,
Bielany Wrocławskie,
ul. Szwedzka 5,
55-040 Kobierzyce
Cena: netto: 1 213 928,71 zł
brutto: 1 493 132,31 zł
Data udzielenia zamówienia: 12-04-2013r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: EUROVIA POLSKA S.A.,
Bielany Wrocławskie,
ul. Szwedzka 5,
55-040 Kobierzyce
cena brutto: 1 493 132,31 zł
Oferta z najwyższa ceną: ZAKŁAD TRANSPORTOWY I OGÓLNOBUDOWLANY
Edward Karpowicz
ul. Przemysłowa 62
68-300 Lubsko
cena brutto: 2 196 291,35 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj